Log in op Mijn VVD

Op vrijdag 16 december heeft de Zoetermeerse VVD schriftelijke vragen gesteld omtrent de huurverhoging voor huurders van Zoetermeers Vastgoed van maar liefst 14,5%. Sindsdien is het onderwerp veel in het nieuws geweest. Het college heeft onder meer in het Streekblad gereageerd dat alle partijen zich kunnen melden als ze problemen hebben met de huurverhoging. VVD-raadslid Berend Aptroot: ‘Wij kunnen ons niet voorstellen dat er huurders zijn die zich met dit in het hoofd niet gaan melden. Het lijkt ons als Zoetermeerse VVD onverstandig om met ongeveer 700 individuele huurders een aparte afspraak te maken. Dit is zeer tijdrovend en werk ongelijkheid in de hand. Tevens is het zeer kort dag aangezien de eerste facturen begin januari eruit moeten’.

Beste Zoetermeerders,

 

2022 zit er bijna op. De komende weken staan in het teken van kerstdiners en oliebollen, om dan op 1 januari het nieuwe jaar te mogen verwelkomen. Politiek gezien was 2022 een bijzonder jaar: de oude raad en fractie nam afscheid, de nieuwe raad en onze nieuwe fractie werden geïnstalleerd. Vanaf april in nieuwe samenstelling aan de slag om Zoetermeer nog mooier, veiliger en liberaler te maken.  En niet zonder succes! De afgelopen maanden hebben we een aantal mooie successen behaald. Zo hebben we voor een verdubbeling van het aantal BOA’s gezorgd. Ook hebben we ons, met succes, keihard ingezet voor het behouden van een volwaardig ziekenhuis. De gemeente gaat, dankzij ons, lelijke plekjes van Zoetermeer opknappen. We gaan aan de slag met een nieuwe MBO-techniek opleiding. En we hebben ervoor gezorgd dat er schaaktafels in de stad komen. Dit is slechts een greep uit de resultaten waar we trots op zijn. Volg ons vooral op onze socials om niets te missen over onze inzet en resultaten. 

 

De laatste raadsvergadering van 2022 hebben we achter de rug: afgelopen maandag debatteerden en stemden we over onder andere over de gebiedsontwikkeling. In Meerzicht gaan we als gemeente hard aan de slag om te wijk terug in balans te brengen. Dit doen we door de woningvoorraad te wijzigen, het winkelcentrum flink op te knappen en de veiligheid te verbeteren. Ook een ontwikkeling die hard nodig is en waar we heel blij mee zijn. 

 

De komende twee weken is het reces, geen politieke activiteiten. We hopen dat jullie, net als wij, kunnen genieten van mooie feestdagen en wensen jullie een fantastisch en liberaal 2023!

 

Hartelijke groet, 

Lisette Meijer

Fractievoorzitter Zoetermeerse VVD

 

Op donderdagavond staken leden van de fractie en actieve leden van de Zoetermeerse VVD de handen uit de mouwen om kerstpakketten rond te brengen namens de stichting Present. In vijf ploegen gingen de VVD'ers op pad om de dozen af te leveren bij inwoners van Zoetermeer die daarvoor in aanmerking komen. De stichting Present gelooft dat mensen best bereid zijn om zich in te zetten voor de ander en de samenleving. De kloof tussen die bereidheid en het daadwerkelijk in actie komen is voor veel mensen (te) groot. Er is een brug, een verbindende schakel nodig. Present wil die schakel zijn en een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Present wil een beweging op gang brengen in Zoetermeer waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien.

Woensdag 21 december 2022 is de derde nieuwsbrief van de fractie van de Zoetermeerse VVD verschenen. De nieuwsbrief, die gedurende het politieke seizoen maandelijks verschijnt, bevat nieuws, standpunten en achtergrondinformatie vanuit de Zoetermeerse VVD-fractie. In dit nummer met onder meer het laatste nieuws van het Actiecomité raden in Verzet waarin VVD-raadslid Vivianne van Yperen vanaf het begin deel uitmaakt, schriftelijke vragen over de extreem hoge huurverhoging voor huurders van gemeentelijk vastgoed, waaronder ondernemers en verenigingen en het Gebiedsprogramma Wijkontwikkeling Meerzicht. De nieuwsbrief wordt toegezonden aan leden en andere belangstellenden die zich daarvoor hebben aangemeld. Wil je op de hoogte blijven van wat de fractie van de Zoetermeerse VVD doet? Dat kan uiteraard ook door het volgen op social media (Twitter, Facebook en Instagram), raadplegen van deze website, maar dus ook via de mail door middel van de (maandelijkse) Nieuwsbrief van de fractie. Meld je hier aan: ja, ik wil graag de (maandelijkse) nieuwsbrief van de Zoetermeerse VVD-fractie ontvangen!

In de Visie Zoetermeer 2040 is aangegeven dat de focus gelegd wordt op de wijken die kwetsbaar zijn. Meerzicht is de eerste prioritaire woonwijk die langs de lijnen van Zoetermeer 2040 wordt aangepakt. Reden hiervoor is dat de wijk zich kwetsbaar ontwikkelt. Maandag 19 december behandelde de Zoetermeerse gemeenteraad het raadsvoorstel Gebiedsprogramma Wijkontwikkeling Meerzicht. VVD-raadslid Berend Aptroot voerde namens de fractie van de Zoetermeerse VVD het woord: ‘Eindelijk gaan we aan de slag in Meerzicht, dat is echt noodzakelijk. We lezen een ambitieus plan met mooie vergezichten. Daar zijn we blij mee. Deze eerste opzet is een mooi begin en wij kijken erg uit naar de uitwerking van de plannen voor Meerzicht’. Aanpak van de wijk Meerzicht is noodzakelijk. Met name het hoogbouwgedeelte bevindt zich in een neergaande spiraal. De sociaal-economische kracht is laag en de veiligheid staat onder druk.

Op 29 december stond het raadsvoorstel Vervolg bezoekersregeling Stadshart op de agenda van de Zoetermeerse gemeenteraad. In december 2019 is de nota Parkeerbeleid aangenomen in de raad. Een onderdeel daarvan was dat de periode waarin betaald moet worden voor het parkeren op de openbare weg tot 23.00 uur verlengd is. Per amendement is toen besloten om ook een bezoekersregeling in het leven te roepen. Er is vervolgens een tijdelijke regeling ingesteld, deze loopt tot 1 januari 2023. Deze regeling is de afgelopen periode geëvalueerd, inclusief de bezoekersregeling. Het raadsvoorstel behelst handhaving van de huidige regeling hetgeen ook de voorkeur van de gebruikers is. VVD-raadslid Jeffrey van Gils gaf namens de fractie aan in te kunnen stemmen met de regeling maar plaatste ook nog enkele kritische kanttekeningen. ‘Ik heb de wethouder opgeroepen echt goed te gaan kijken naar de kosten die we hier en elders in het parkeerbeleid maken, € 20 betalen voor een volledig geautomatiseerde handeling is namelijk eigenlijk niet uit te leggen. Ik heb dan ook opgeroepen daar eens met een kritische blik doorheen te gaan’.

De raad van de gemeente Zoetermeer besloot op 13 juli 2020 te onderzoeken of en zo ja in hoeveel gemeenten, de gemeenteraden bereid zijn om gezamenlijk actie te voeren in de richting van het Rijk met als doel te bewerkstelligen dat het gemeentefonds zo snel mogelijk structureel toereikend wordt voor de gemeentelijke taken. Gecoördineerd door een Actiecomité Raden in Verzet bestaande uit drie Zoetermeerse raadsleden, hebben leden van de Zoetermeerse fracties contact gezocht met raadsleden uit heel Nederland op zoek naar draagvlak voor de actie. De Zoetermeerse VVD is vanaf het begin in de persoon van VVD-raadslid Vivianne van Yperen actief betrokken bij het actiecomité. ‘We zijn raadslid geworden omdat we het allerbeste willen voor onze gemeente en niet om de gemeente kapot te bezuinigen!’, aldus Vivianne van Yperen: ‘Het is onze taak als gemeenteraadsleden om op te komen voor de draagkracht van onze steden en dorpen. Samen een vuist maken tegen het Rijk is helaas nodig, want de financiële gezondheid van een gemeente is van groot belang voor de bewoners’. Op 27 juni 2022 heeft de Zoetermeerse gemeenteraad het mandaat voor het actiecomité vernieuwd.

Maandag 12 december besprak de commissie Samenleving het raadsvoorstel Verbeteren dienstverlening Project aanpak achterstanden Wmo. Op dit moment zijn de achterstanden bij de Wmo een groot probleem in de dienstverlening aan kwetsbare inwoners. Daarom heeft het college voorgesteld de POK-middelen over 2022 en een deel van 2023 beschikbaar te stellen voor een project om een incidentele impuls te geven aan het verbeteren van de afhandeltijd van de openstaande Wmo meldingen. POK-middelen (POK staat voor Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslagen) is geld dat de rijksoverheid ter beschikking stelt aan gemeenten om extra ondersteuning van mensen te kunnen bieden in kwetsbare posities en voorkomen dat mensen in zo’n positie terecht komen. ‘Het is goed te beseffen dat de inzet van de kleine zes ton niets meer of minder is dan het plakken van een pleister op een slagaderlijke bloeding’, aldus VVD-raadslid Rob Duiven: ‘De inzet is om de korte termijn de achterstanden in te lopen om vervolgens weer op langere termijn weer op achterstand te geraken. Hoe zouden we deze bespreking hebben gevoerd indien de POK-middelen niet beschikbaar zouden zijn gekomen. En we dus niet van 2021 tot en met 2027 gemiddeld € 525.000 aan extra middelen ter beschikking zouden hebben gehad om, zoals voorgesteld, de achterstanden bij de Wmo iets te verkleinen’, zo hield hij het college en de commissie voor.

Woensdag 14 december 2022 hebben huurders van gemeentelijk vastgoed een brief in de bus gekregen met de huurverhoging van maar liefst 14,5% voor 2023. Deze verhoging komt voort uit de Consumenten Prijs Index (CPI) van september, de index die de gemeente volgt bij het vaststellen van de huurverhogingen. VVD-raadslid Berend Aptroot: ‘Ondernemers hebben het zwaar. Ze komen uit moeilijke tijden en worden nu overal geconfronteerd met enorme prijsstijgingen. Een verhoging van de huur met 14,5% vanuit de gemeente komt daar nu ook nog bovenop’.  De Zoetermeerse VVD heeft daarom vragen gesteld. Zo willen de liberalen weten of de gemeente mag afwijken van het hanteren van de CPI en of het gelet op de exorbitant hoge stijging heeft overwogen om hiervan af te wijken en zo ja, waarom daar dan niet voor deze optie is gekozen.

Helaas, de pubquiz gaat niet door op 13 december. Jammer genoeg zijn er niet genoeg aanmeldingen binnengekomen om een gezellige strijd te kunnen garanderen. Misschien is het een combinatie van voetbal en onze drukke agenda’s zo in de laatste weken van het jaar, maar het aantal aanmeldingen bleef tot vandaag erg achter. Omdat we het echt een spetterende avond willen maken, maar ook omdat er veel voorbereiding inzit die het beste tot z’n recht komt met een volle zaal, heeft het bestuur besloten het de pubquiz te verplaatsen naar een later moment volgend jaar. Wanneer er een nieuwe datum bekend is dan volgt uiteraard een nieuwe uitnodiging. De leden die zich hebben aangemeld, zullen ook nog een apart bericht krijgen.

Op dinsdag 6 december stonden twee cultuur-onderwerpen op de agenda van de raad: het Raadsvoorstel Uitvoeringsagenda Cultuurvisie 2030 en het raadsvoorstel Herstelregeling cultuur. Het eerste voorstel gaat over de uitwerking van de programmalijnen uit de op 19 mei 2021 door de gemeenteraad vastgestelde Cultuurvisie 2030. Het tweede voorstel regelt om in 2023 en 2024 een herstelregeling cultuur open te stellen om het herstel van de culturele sector vanwege de gevolgen van de Corona-crisis te stimuleren. Hiervoor wordt in 2023 € 200.000,- en in 2024 € 100.000,- beschikbaar gesteld. De uitvoeringsagenda van de cultuurvisie 2030 is met een grote betrokkenheid van het culturele veld tot stand gekomen. ‘Met de inbedding en draagvlak van de agenda in de sector zit het dus wel goed’, aldus VVD-raadslid Rob Duiven die namens de fractie in de raad het woord voerde. Hij plaatste een aantal kritische noten bij de financiering van de plannen: ‘Opvallend is wel dat 70% van de extra benodigde financiële middelen bestemd is voor het uitbreiden van de capaciteit. Voor regie, voor marketing- en promotie en voor meer ondersteuning’, aldus Rob Duiven: ‘We moeten er wel voor blijven waken dat we de wens om meer cultuur in de stad verwarren met het creëren van meer overhead. Temeer ook omdat die extra overhead ook 70% van de extra middelen vergt’.

Er komt geen referendum over het raadsbesluit van 12 september 2022 met betrekking tot het ‘beëindigen subsidierelatie stichting Museum De Voorde’. Voor een definitief verzoek moeten van tenminste 5 procent van de kiesgerechtigden voor de gemeenteraadsverkiezingen ondersteuningsverklaringen worden overlegd. Het aantal kiesgerechtigden voor de gemeenteraadsverkiezingen bedraagt 99.285 zodat de drempel van 5 % uitkomt op 4.964. Er zijn 2.016 ondersteuningsverklaringen ontvangen waarmee de drempel van 4.964 ruimschoots niet gehaald is. ‘Ondanks een intensieve campagne van voorstanders van De Voorde, inclusief het museum zelf, hebben slechts een handjevol Zoetermeerders hun handtekening gezet’, aldus VVD-raadslid en portefeuillehouder cultuur Rob Duiven: ‘Dat verbaast mij niet. Zoetermeerders hebben en hadden amper belangstelling voor het museum. Het lage aantal ondersteuningsverklaringen bewijst dat. En anders dan sommige voorstanders van De Voorde beweren verdwijnt niet het enige museum uit de stad. Zoetermeer is nog steeds het Nationaal Videogame Museum rijk. Een museum waar we trots op mogen zijn!’.

Het is eindelijk weer tijd voor de jaarlijkse Pubquiz! In 2019 was de laatste fysieke editie een daverend succes, dat wil de Zoetermeerse VVD op 13 december 2022 na 2 jaar afwezigheid weer evenaren. Hoeveel weet jij wel niet van Zoetermeer en alle politieke hoogtepunten van 2022? Pronk met jouw kennis over niche feitjes of vind deze in de bodem van je glas! Inschrijven kan door te mailen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wie o wie houdt dit jaar wethouder Jan Iedema van de winst?! Naast de eeuwige roem maakt het winnende team natuurlijk ook weer kans op die fel begeerde cadeaukaart van Gall & Gall!

Maandag 7 november vond het najaarsdebat plaats, ook wel het begrotingsdebat genoemd. Aan de orde was de vaststelling van de programmabegroting 2023 – 2026. Deze begroting is hier digitaal te raadplegen. Het is de eerste begroting van de nieuwe coalitie zoals deze door VVD-wethouder Jan Iedema aan de raad werd gepresenteerd. In deze begroting zijn de plannen uit het coalitieakkoord van een financiële dekking voorzien. Veel van de voor de Zoetermeerse VVD belangrijke punten hebben een plaats gekregen in het coalitieakkoord en zijn dus nu in de begroting opgenomen. Voor de Zoetermeerse VVD voerde fractievoorzitter Lisette Meier het woord. Na afloop van het debat, het was inmiddels dinsdag 8 november geworden, konden Lisette en de fractie tevreden terugkijken op de dag en het behaalde resultaat. Lisette Meier: 'De begroting is met 36 stemmen voor en 2 stemmen tegen  goedgekeurd. En van de acht moties die de VVD-fractie had ingediend zijn alle acht door de raad aangenomen. Een resultaat waarmee we als Zoetermeerse VVD tevreden mogen zijn. en resultaat dat bovendien naar meer smaakt!'.

Er worden in Zoetermeer veel rotondes onderhouden door particulieren in ruil voor het mogen maken van reclame. De kwaliteit en uitstraling van de rotondes verschilt echter sterk, terwijl deze rotondes een visitekaartje kunnen zijn voor de stad.  VVD-raadslid Berend Aptroot: ‘Het is heel normaal om voor reclame uitingen op gemeentegrond te betalen. Het in ruil voor het niet of minder betalen van reclamebelasting mag er van ondernemers of inwoners gevraagd worden om een serieuze en kwalitatief goede investering te doen in 'hun rotonde'. Dit voorstel past in de oproep van de Zoetermeerse VVD om met de Kleine Kwaliteit aan de slag te gaan om de stad, in kleine stapjes, steeds beter wordt gemaakt vanuit de 'Zoetermeer is heel, Zoetermeer is schoon en Zoetermeer is veilig’. 

De gemeente Zoetermeer staat ondanks de brede wens tot groei van het aantal woningen al jaren onderaan als het gaat om procentuele toename van het aantal woningen. Er zijn binnen de gemeente Zoetermeer veel bouwlocaties waar ontwikkelaars staan de springen om te starten. Ondanks de groei van het aantal projectmanagers binnen het projectenbureau zijn er nog steeds projecten die door een gebrek aan medewerkers niet kunnen starten. ‘Marktpartijen zijn goed in staat om plannen te realiseren die binnen de door de gemeente gestelde kaders passen’, aldus VVD-raadslid Berend Aptroot: ‘Het aan marktpartijen overlaten van het ontwikkelen van projecten scheelt ambtelijke capaciteit en kosten. Het aan marktpartijen overlaten van het ontwikkelen van woningen kan een verdere versnelling realiseren van de groei van het aantal woningen'.

Tijdens het begrotingsdebat op 7 november heeft de Zoetermeerse VVD, samen met D66, Zó! Zoetermeer, CDA, GroenLinks, Zoetermeer Vooruit en PvdA , een motie ingediend dat het college verzoekt om binnen het gemeentelijke vastgoed of met economische partners (zoals DIF), één of meerdere geschikte ruimtes voor een langere periode beschikbaar te stellen als stille studieruimte. ‘In het weekend is géén stille studieruimte beschikbaar voor studenten en scholieren’, aldus VVD-commissielid Quinten de Gruijter die met de mede-studenten in de Zoetermeerse raad deze motie heeft opgesteld: ‘In Zoetermeer zijn ruimtes aanwezig die als stille studieruimtes kunnen dienen. Voorts heeft het college in het coalitieakkoord zich onder meer ten doel gesteld om zich volop in te zetten voor de ontwikkeling van de Zoetermeerse studenten. De gemeenteraad heeft al eerder ingestemd met een motie om een stille studieruimte voor langere tijd beschikbaar te stellen voor studenten’.

Er zijn in Zoetermeer geen MBO technische opleidingen. Er is tegelijkertijd een groot tekort aan vakmensen met een MBO Techniek achtergrond. VVD-raadslid Berend Aptroot: ‘De stichting Haagbouw op zoek naar een locatie buiten de bestaande locaties in Rotterdam en Den Haag. Deze stichting helpt zowel jongeren als zij-instromers aan een MBO Bouw opleiding. Met de motie ‘Bouwen aan meer MBO-opleidingen’ heb ik het college in het begrotingsdebat gevraagd in contact te treden met Stichting Haagbouw en te onderzoeken of we deze opleider naar Zoetermeer kunnen halen en hierover te rapporteren voor het voorjaarsdebat van 2023’.

In de Zoetermeerse  gemeenteraad wordt al sinds de ontwikkeling van de nota Dierenwelzijn over rattenoverlast gesproken. Eenden en andere vogels aan wie brood gevoerd zijn grote overlastgevers. In andere gemeenten is al jaren geleden is gezocht naar oplossingen voor overlast van ratten door een overvloed aan etensresten. VVD-raadslid Vivianne van Yperen: ‘Zogenoemde broodcontainers zijn een effectief middel tegen overlast van ratten en muizen, omdat ook mensen die hun oude brood niet willen weggooien op deze manier dat woord kwijt kunnen. Mensen moeten zich bewust worden dat wij zelf plagen veroorzaken door al dat voedsel op straat, met alle overlast als gevolg’.

‘We moeten alles op alles zetten om aan een samenleving te werken waarin iedereen meedoet’, aldus VVD-raadslid Vivianne van Yperen; ‘Zoetermeer kent een hardnekkige problematiek rondom de doelgroep van jongvolwassenen die niet naar school gaan, niet werken en wel kans maken op een criminele carrière. De no-nonsense aanpak van De Harde Leerschool is bewezen succesvol'. Meer dan 50% van de deelnemers heeft na afloop van het programma een baan of opleiding. De stichting De Harde Leerschool biedt (jong)volwassenen van 18 jaar en ouder een nieuwe kans biedt om actief en positief deel te nemen aan de maatschappij. De kandidaten krijgen een uniek en pittig programma voorgeschoteld dat zorgt voor een duurzame gedragsverandering. De Harde Leerschool over de unieke aanpak: ’Met onze programma’s willen we zoveel mogelijk deelnemers motiveren om nieuwe stappen te zetten richting werk of een opleiding. Hoe wij dit doen? Door rugby in te zetten als middel om te komen tot een blijvende gedragsverandering. Zelfinzicht, zelfvertrouwen en zelfredzaamheid; daar sturen we op. Met deze no-nonsense aanpak maken wij mensen snel werkfit’.

Uit recente cijfers blijkt dat het aantal woninginbraken in Nederland weer is gestegen. ‘Het aantal inbraken in Zoetermeer is weliswaar licht is gedaald maar elke inbraak is er één teveel is’, aldus VVD-raadslid Rob Duiven: ‘Ook ondernemers ondervinden schade en overlast door inbraken, vernielingen en andere vormen van criminaliteit in winkelgebieden en bedrijventerreinen. De keurmerken Veilig Wonen en Veilig Ondernemen bewezen hebben bij te dragen aan een effectieve preventie tegen deze vormen van ‘high impact crime. Echter, noch in de huidige (geactualiseerde Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid Zoetermeer noch op de website van de gemeente Zoetermeer actief het gebruik van de voornoemde keurmerken onder de aandacht wordt gebracht of gepromoot’.

Zoetermeer heeft een flinke bouwambitie. In de bouwplannen bestaat vanzelfsprekend ook veel aandacht voor de leefomgeving zien. De Zoetermeerse VVD vindt dat deze aandacht voor de leefomgeving ook zichtbaar moet zijn ten opzichte van de gehele stad. ‘Zoetermeer heeft namelijk nog veel plekken die een kleine opknapbeurt kunnen gebruiken’, aldus VVD-fractievoorzitter Lisette Meier: ‘Denk aan afgebladderde verf, kapotte bankjes, gekke parkeerplekken, lelijke hoekjes en dergelijke. Inwoners hebben vaak het beste zicht op waar die plekken is de stad of in de eigen wijk zijn’.

Stilstaan bij de crisistijd waarin we nu leven. Zo startte VVD-fractievoorzitter Lisette Meijer haar inbreng in het begrotingsdebat over de begroting 2023 – 2026 op 7 november. ‘We gaan het immers hebben over onze begroting, iets waar vele Zoetermeerders thuis ook de nodige gesprekken over zullen voeren.  Maar dan uiteraard over hun eigen begroting. De energiekosten stijgen de pan uit en velen om ons heen, inwoners en ondernemers, hebben dagelijks zorgen over de rekeningen’, aldus Lisette Meijer: ‘Gelukkig doet de gemeente veel om te voorkomen dat mensen in de problemen raken of, wanneer die problemen er reeds zijn, mensen te helpen hier uit te komen’. Maar naast die directe, vaak financiele en inviduele hulp, kan de gemeente ook iets anders doen om het voor de inwoners beter te maken. En dat is bouwen aan onze stad. Letterlijk en figuurlijk. Met aandacht voor de Gote Kwaliteit maar ook Kleine Kwaliteit. 

De Zoetermeerse VVD zal tijdens het najaarsdebat op 7 november voorstellen dat het college gaat onderzoeken waar in Zoetermeer schaaktafels en groepen van schaaktafels in de buitenruimte in de wijken geplaatst kunnen worden en om op basis van die plannen tot plaatsing over te gaan. De liberalen stellen voor hiervoor € 20.000 vrij te maken om dit te financieren. VVD-raadslid Rob Duiven over zijn motie hiertoe: ‘Schaken aan schaaktafels in de buitenruimte, ook wel ‘urban chess’ genoemd, is een laagdrempelige, leuke, leerzame, uitdagende en ontspannende manier is om elkaar te ontmoeten, zelfs als men elkaars taal niet spreekt, en daarmee de kans op eenzaamheid tegengaat en de sociale cohesie en samenwerking in de wijken en buurten versterkt’. Steeds meer gemeenten gaan over tot het plaatsen van schaaktafels in de openbare ruimte. Urban Chess is een initiatief van Jesús Medina Molina  en kan daarbij rekenen op steun van onder meer NOC*NSF en de wereldschaakbond FIDE. Met zijn schaaktafels, die verspreid staan door het hele land, wil Molina mensen verbinden en daagt hij iedereen uit om mentaal fit te blijven.

In de lokale media zijn berichten verschenen over een mogelijk referendum over het openhouden van museum De Voorde. Op grond van de Referendumverordening hebben voorstanders van het openhouden van De Voorde tot en met 30 november 2022 de tijd om tenminste 4.964 handtekeningen te verzamelen voor een definitief verzoek tot het houden van een referendum. De Zoetermeerse VVD is tegen het openhouden van De Voorde en overigens ook tegen referenda in het algemeen en dus ook tegen dit referendum in het bijzonder. Waarom? Omdat het niet goed ging met het museum De Voorde en er zijn naar het oordeel van de VVD ook geen goede argumenten, om te veronderstellen dat het in de toekomst wel goed zal gaan. Gaven hoop en optimisme wellicht in de beginjaren nog aanleiding om de subsidie van de gemeente voort te zetten, de huidige situatie geeft wat de VVD betreft daartoe geen enkele aanleiding. Het museum is veel te duur voor de Zoetermeerse belastingbetaler. Elk jaar is minimaal € 842.000 nodig aan subsidie nodig om het museum overeind te houden. En dat terwijl er gefundeerde twijfel bestaat over het museum-concept, waar bovendien de Zoetermeerder amper belangstelling voor heeft of heeft getoond. En als klap op de reeds dure vuurpijl: het organiseren van een referendum kost Zoetermeer nog eens ongeveer € 500.000 extra.

Op maandag 17 oktober vergaderde de Zoetermeerse gemeenteraad over het verzoek van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) om de noodopvang ook na het aflopen van de huidige bestuursovereenkomst met één of twee jaar te vernieuwen en uit te breiden tot maximaal 630 plaatsen. De huidige overeenkomst voor de noodopvang van evident kansrijke asielzoekers en statushouders loopt namelijk op 9 februari 2023 af. ‘Mensen die hun leven door oorlog, onderdrukking en geweld niet meer zeker zijn en in hun eigen regio op de vlucht zijn geslagen hebben recht op asiel, op een tijdelijke veilige opvang. In hun eigen regio of als dat niet anders kan elders in de wereld, waaronder ook Nederland en dus ook in Zoetermeer’, aldus VVD-raadslid en portefeuillehouder asiel en integratie Rob Duiven: ‘De Zoetermeerse VVD steunt dit verzoek van het COA mits de strikte voorwaarden voor deze noodopvang hetzelfde blijven en dus dat de looptijd van de periode beperkt blijft tot de door het college voorgestelde termijn van twee jaar. Dus zonder de door het COA gevraagd verlengingsperioden van telkens één jaar’.

Woensdag 5 oktober vond in Parochieel Centrum de Kapelaan de goed bezochte Algemene Vergadering plaats van het Lokaal Netwerk Zoetermeer van de VVD. Naast de gebruikelijke onderwerpen voor een ledenvergadering, zoals over de financiën, stond ook de presentatie van het Actieplan Campagne en Communicatie 2022-2026 op de agenda. Op basis van de evaluatie van de afgelopen campagnes, die voor de gemeenteraadsverkiezingen als laatste, hebben Mark Baggerman, Ron van den Berg, Vivianne van Yperen en Lisette Meijer hun schouders onder het opstellen van een actieplan gezet dat de uitgangspunten, aanpak en werkwijze beschrijft hoe de Zoetermeerse VVD de komende periode de campagnes en communicatie van en naar samenleving en leden wil gaan doen. Het actieplan werd voor VVD-fractievoorzitter Lisette Meijer toegelicht. De discussie die volgde was levendig en constructief en leidde tot een brede steun voor de voorstellen.

Na zware jaren is de horeca in Zoetermeer bezig met een opleving. Zo ook in de Dorpsstraat, waar vorige jaar een nieuwe koers is ingezet met een clustering van horeca in het hart van het gebied. Met de herfst en kortere dagen in aantocht, viel het de Zoetermeerse VVD op, dat in tegenstelling tot het Stadhuisplein, er geen terrasverwarming aanwezig is. Navraag leerde dat ondernemers denken dat het gebruik van terrasheater niet is toegestaan in de omgeving Dorpsstraat. ‘Sommige ondernemers aan dit plein hebben beperkte ruimte binnen en zouden een veel langere periode omzet kunnen draaien als het op de terrassen nog fijn vertoeven is’, aldus VVD-raadslid Vivianne van Yperen: ‘Daarom heb ik namens de fractie van de Zoetermeerse VVD vragen hierover aan het college gesteld. Ik wil graag weten of er een verschil is in terrasrechten bij deze horecapleinen'.

Op woensdagavond 24 februari 2021 crashte een auto tegen de verkeerslichten op de kruising van de Aziëweg, Europaweg en Australiëweg. In razend tempo werd een tijdelijke verkeersinstallatie neergezet zodat de kruising weer veilig gebruikt kon worden. Tot bevreemding van de Zoetermeerse VVD staat na bijna anderhalf jaar na het ongeluk die tijdelijke installatie er nog steeds en is de schade aan de permanente installatie niet gerepareerd. Op 15 augustus stelde VVD-raadslid Jeffrey van Gils daar schriftelijke vragen over. Uit de antwoorden van het college op 9 september blijkt dat de verkeerslichten in oktober 2022 gerepareerd zullen worden. Verloren informatie over de revisiegegevens en exacte afmetingen van de fundering zijn de reden dat de reparatie op zich wachten. ‘Beter laat dan nooit natuurlijk’, laat Van Gils weten: ‘Gelukkig treft het college zelf de les dat het bewaren van revisiegegevens van de verkeersregelinstallaties in het vervolg zorgvuldiger moet’.

In het bouwbesluit van 2012 is in de wet opgenomen dat kantoren na 1 januari 2023 alleen na nog maar in gebruik mogen worden genomen als ze energielabel C (of beter) hebben. Dit betekent dat kantoren zonder energielabel of met een energielabel lager dan C niet meer gebruikt mogen worden als kantoor. ‘De gemeente wordt verantwoordelijk voor de controle en handhaving op het energielabel. Daarbij is het mogelijk om eigenaren die niet voldoen aan de normering dwangsommen tot € 20.000 per dag op te leggen of het pand te sluiten’, aldus VVD-raadslid Berend Aptroot: ‘Sommige ondernemers komen uit een zware tijd en hebben nu te maken met hoge inflatie- en energiekosten. De Zoetermeerse VVD zou het heel erg vinden als ondernemers op 1 januari 2023 hun personeel niet meer mogen ontvangen. De Zoetermeerse VVD maakt zich zorgen over de continuïteit van sommige van onze ondernemers en heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan het college’.

Op maandag 12 september stond de besluitvorming over de toekomst van museum de Voorde op de agenda. In de vergadering van de commissie Samenleving op 29 augustus hadden de fracties in de Zoetermeerse gemeenteraad al hun degens gekruist over het raadsvoorstel om de subsidierelatie met de stichting Museum De Voorde te beëindigen. ‘De Zoetermeerse VVD heeft naar aanleiding van het behandeling van het raadsvoorstel in de commissie Samenleving nog eens goed alle door de insprekers en fracties ingebrachte argumenten tegen het licht gehouden. De VVD heeft geen argumenten gehoord die ons oordeel over de toekomstkansen van museum De Voorde anders laat zijn’, zo begon VVD-raadslid Rob Duiven zijn betoog: ‘Het ging niet goed met het museum De Voorde en er zijn naar het oordeel van de VVD ook geen goede argumenten, om te veronderstellen dat het in de toekomst wel goed zal gaan. Gaven hoop en optimisme wellicht in de beginjaren nog aanleiding om de financiële bijdragen van de gemeente voort te zetten, de huidige situatie geeft wat de VVD betreft daartoe geen enkele aanleiding. Het museum is duur voor de Zoetermeerse belastingbetaler. Te duur omdat er twijfel bestaat over het museum-concept, waar bovendien de Zoetermeerder amper belangstelling voor heeft of heeft getoond’.

Op maandag 12 september stond het raadsvoorstel Besteding SPUK-gelden energiearmoede op de agenda. De rijksoverheid heeft geld ter beschikking gesteld dat moet worden ingezet om huishoudens in een kwetsbare positie vanwege de gestegen energielasten op korte termijn te ondersteunen bij het nemen van maatregelen om de energierekening te verlagen. Zoetermeer ontvangt voor maatregelen tegen energiearmoede in totaal € 1.440.978,- van de rijksoverheid. Het bedrag wordt ontvangen met een specifieke uitkering (SPUK) en de besteding moet uiterlijk 31 december 2023 zijn afgerond. VVD-raadslid Berend Aptroot voerde namens de fractie van de Zoetermeerse VVD het woord: ‘De Zoetermeerse VVD naar deze regeling gekeken vanuit een paar invalshoeken. Besteden we het geld effectief, is het uitvoerbaar en hoe kunnen we er snel voor zorgen dat onze inwoners een lagere energierekening krijgen. Het voorstel van het college beantwoordt niet volledig aan deze invalshoeken. Daarom heeft de Zoetermeerse VVD het initiatief genomen voor een amendement dat samen met de LHN, PDvZ, Zoetermeer Vooruit, PvdA, PVV en CDA is ingediend’.

In de week van 5 september 2022 kondigde de minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening aan dat de rijksoverheid 2000 flexwoningen heeft gekocht waarop gemeenten en woningcorporaties zich kunnen inschrijven. De minister beoogt hiermee de bouwcapaciteit van flexwoningen te verhogen en te versnellen om iedereen die met spoed een woning zoekt een dak boven het hoofd te bieden. ‘Dan moeten we alleen een plekje voor ze vinden’, aldus VVD-raadslid Jeffrey van Gils in mondelinge vragen aan het college tijdens de raadsvergadering van 12 september: ‘Dat komt bovenop de al ambitieuze doelen van het Rijk over het aantal te bouwen flexwoningen in heel Nederland’. Dit is niet de eerste keer dat de term ‘flexwoningen’ in een raadsvergadering valt. ‘Het mag duidelijk zijn dat de politieke wil er over de hele breedte is, landelijk maar ook lokaal. Bij het neerzetten is het tempo echter nog ver te zoeken’, aldus van Gils: ‘Alleen op de Ruimtebaan zijn we in Zoetermeer bezig met flexwoningen, en daar duurt dat proces nu al drie jaar en is pas over een jaar afgerond. Dat kan in onze optiek veel sneller en ook veel meer’.

Laatste update 21-09-2022

Op deze webpagina houden we je op de hoogte van alle informatie over het ziekenhuis. Liever per mail op de hoogte blijven, meld je hier aan voor onze nieuwsbrief!

Helaas staan de kranten al een paar maanden vol met negatief nieuws over het ziekenhuis, deze zomer zagen we de directeur zelfs bij de talkshows aanschuiven om te praten over het tijdelijk sluiten van de Spoedeisende Hulp (SEH). Dat roept een hoop vragen op, ook bij ons. Op deze pagina zoomen we in op wat er aan de hand, wat we nu weten, en wat we als politieke partij (kunnen) doen.

Wat is er aan de hand?

Er spelen op dit moment 2 zaken door elkaar heen, de toekomst van het Ziekenhuis en de tijdelijke sluiting en inmiddels wijziging van de Spoedeisende Hulp (SEH). We gaan hier vooral in op de toekomst van het Ziekenhuis, lager op deze pagina staat alles over de SEH.

Rommelige geschiedenis

Wie al een tijdje in Zoetermeer het nieuws volgt zal niet verbaasd hebben opgekeken dat begin dit jaar het ziekenhuis weer negatief in het nieuws was. Het is namelijk niet de eerste keer en ondertussen bijna tot een traditie geworden dat er een nieuw plan voor de toekomst van het ziekenhuis wordt gepresenteerd. Al in 1988 vlak na de oprichting waren en financiële problemen en in 2006, 2011, en 2015 waren er nieuwe plannen die de toekomst moesten veiligstellen. Bij de laatste in 2015 fuseerde (samenwerken) de besturen van het Reinier de Graaf Ziekenhuis, Haga Ziekenhuis, en LangeLand Ziekenhuis. Die samenwerking heet de Reinier Haga Groep (RHG). Helaas begon het in 2019 weer te rommelen toen het Reinier de Graaf ziekenhuis in Delft uit de samenwerking met het LangeLand Ziekenhuis en het Haga Ziekenhuis wilde stappen.

Hoofdlijnenakkoord

Inmiddels duurt de 'ontvleching' zoals dat dan heet al veel te lang en dat gaat samen met een hoop onzekerheden. Begin dit jaar leek er ineens schot in de zaak toen via de pers details het 'hoofdlijnenakkoord' uitlekte (ten tijden van schrijven 21-09-2022, is dit hoofdlijnen akkoord niet openbaar beschikbaar en voor de politiek niet inzichtelijk). Opvallende maatregelen daaruit zijn:

  • Het verdwijnen van de Intensive Care;
  • Afschaling van de Spoedeisende Hulp (SEH);
  • Onzekere toekomst voor de geboortezorg;
  • Kleiner gebouw. 

Rol van de gemeente(raad)

Aan de zijlijn

Net als veel inwoners schrokken wij van deze berichtgeving. Tegelijkertijd werden we meteen confronteert met het feit dat de gemeente(raad) formeel helemaal geen gesprekspartner is als het over de zogenaamde 'acute zorg' aankomt, het ziekenhuis dus. Het is daarbij heel belangrijk om te weten dat de plannen dus niet van de gemeente komen, niet met de gemeente zijn besproken of afgestemd, en de gemeenteraad deze niet hoeft goed te keuren. Tegelijkertijd zijn we de volksvertegenwoordiging van Zoetermeer en voelen we ons wel verantwoordelijk voor zo'n belangrijke maatschappelijke functie als de ziekenhuiszorg. Aan de zijlijn kijken hoe anderen over ons ziekenhuis praten past daar niet bij, daarom hebben we zo goed en zo kwaad als dat gaat onszelf in de discussie geprobeerd te mengen, deels met succes.

Wie gaat er over

Wie er wel over het ziekenhuis gaan zijn op de eerste plaats het ziekenhuis zelf en de directe partners Reinier de Graaf Ziekenhuis en Haga Ziekenhuis. Daarnaast de zorgverzekeraars, voornamelijk CZ en Menzis, de financierders (banken), en het garantstellingsfonds. Daarbij moeten zij uiteraard afspraken maken die passen binnen de wetten en regels die voor ziekenhuiszorg gelden.

Toch in actie

Nadat duidelijk werd dat deze 'stakeholders' zoals zij in jargon worden genoemd met een plan zouden komen waarbij het LangeLand Ziekenhuis een ondergeschikte rol zou krijgen waarbij het een afgeschaald ziekenhuis zou worden hebben we direct aan de bel getrokken. We zijn met de gemeenteraad in debat gegaan, we hebben met de hele gemeenteraad uitgesproken dat het ziekenhuis volwaardig moet blijven, we hebben een brandbrief naar de Tweede Kamer gestuurd en we gaan alle plannen door een externe partij laten toetsen. Inmiddels hebben we ook kunnen bereiken dat onze burgemeester en wethouder zorg elke 2 weken worden 'bijgepraat' (het is geen overleg) over de plannen voor het ziekenhuis. 

Hoe verder

Zoals eerder gezegd staan we aan de zijlijn als lokale politiek, maar daar laten we het niet bij zitten. We gaan zo goed en zo kwaad als dat kan vechten voor een toekomstplan met een volwaardig LangeLand Ziekenhuis met daarbij:

  • Volledige 24/7 Spoedeisende Hulp!
  • Een Intensive Care!
  • Zekerheid voor de acute verloskunde en geboortezorg!

 Concreet gaan we dit jaar nog: 

  • Een rondetafelgesprek organiseren met experts uit de zorg.
  • Een second opinion laten uitvoeren zodra het hoofdlijnenakkoord openbaar is.
  • Lobby'en bij de Tweede Kamer en de Minister voor een volwaardig ziekenhuis in een stad met 125.000+ inwoners.

Helpen?

Vanuit de gemeenteraad hebben we een vragenlijst gemaakt om het LangeLand te redden. We willen zoveel mogelijk verhalen en ervaringen met het LangeLand ophalen om zo aan te kunnen geven hoe belangrijk het behouden ervan is. Jij kan ons helpen door de vragenlijst hier in te vullen.

Tijdelijke sluiting SEH en 'heropening'

Midden in de zomer werd iedereen overvallen door het nieuws dat het LangeLand de kwaliteit op de Spoedeisende Hulp (SEH) niet meer kon garanderen en zich gedwongen voelde de SEH 3 dagen per week te sluiten. Aan de basis van deze problemen ligt een personeelstekort. De tijdelijke sluiting zou van 1 augustus tot 1 oktober duren. Inmiddels is duidelijk dat per 1 oktober het ziekenhuis weer 7 dagen per week open is, maar tussen 21:00 en 08:00 geen ambulances ontvangt.

Gemeente en inwoners betrekken

Deze tijdelijke sluiting was een acute noodgreep en kwam voor iedereen onverwacht. De gemeente moet in principe bij een wijziging in het aanbod van Spoedeisende hulp betrokken worden, dat is niet gebeurd. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft het ziekenhuis gewezen op het feit dat zij ook met de gemeente en de inwoners in gesprek moeten. Bij de nieuwe situatie (per 1 oktober) lijkt hier meer gehoor aan te worden gegeven. Het is nog onduidelijk wat er met de input van de gemeente gedaan gaat worden. 

Tijdlijn

Omdat het lastig is alles wat er gebeurd bij te benen staat hier een tijdlijn van alles wat zich heeft afgespeeld. 

28-11-2019 - De medische staf van het Reinier de Graaf ziekenhuis (onderdeel van de RHG) zegt het vertrouwen op in het bestuur.

30-12-2020 - Er komt definitief geen verdere fusie tussen de 3 ziekenhuizen uit de Reinier Haga Groep.

16-09-2021 - LangeLand ziekenhuis en Haga Ziekenhuis gaan fuseren, Reinier de Graaf Ziekenhuis gaat alleen verder.

19-05-2022 - Details uit hoofdlijnenakkoord lekker uit, LangeLand wordt uitgekleed, toekomst onzeker.

30-05-2022 - Schriftelijke vragen van Tweede Kamerlid Hijink aan de Minister over de toekomstplannen van het LangeLand Ziekenhuis. (Beantwoording 11-07-2022)

21-06-2022 - Intensive Care zou volgens lek definitief verdwijnen

24-06-2022 - Op initiatief van VVD debat over toekomst LangeLand

04-07-2022 - Debat in de gemeenteraad, unanieme uitspraak behouden ziekenhuis, brandbrief naar de Tweede Kamer, Onafhankelijk onderzoek naar plannen.

25-07-2022 - Aankondiging LangeLand sluit tijdelijke de Spoedeisende Hulp (SEH) 3 dagen in de week tussen 1 augustus en 1 oktober.

25-07-2022 - Schriftelijke vragen van de VVD over brandbrief naar de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het indienen van een verzoek tot militaire bijstand om de Spoedeisende Hulp open te houden. (Beantwoording 17-08-2022)

26-07-2022 - Schriftelijke vragen van Tweede Kamerlid Van Haga over de tijdelijke sluiting (Beantwoording 19-08-2022)

02-08-2022 - Eerste dag van de tijdelijke sluiting van de Spoedeisende Hulp (SEH)

16-08-2022 - Schriftelijke vragen van Tweede Kamerlid Hijink aan de Minister over de tijdelijke sluiting van de Spoedeisende Hulp (SEH) (Beantwoording 19-08-2022)

17-08-2022 - Andere ziekenhuizen kunnen voldoende bijspringen, van noodtoestand in Zoetermeer daarom geen spraken

22-08-2022 - Brief van Minister die bevestigd dat de gemeente moet worden betrokken bij de plannen over de Spoedeisende Hulp (SEH) 

25-08-2022 - Burgemeester verstuurd brandbrief naar de Tweede Kamer (07-09-2022 Tweede Kamer besluit de Minister om een reactie te vragen).

19-09-2022 - Plannen voor heropening Spoedeisende Hulp (SEH) zijn duidelijk, SEH weer alle dagen open, maar tussen 21:00-08:00 geen ambulances. Gemeente wil weten wat de Eerstelijnszorg (huisartsen) en Inspectie van de plannen vindt.

21-09-2022 - Bewonersbijeenkomst georganiseerd door LangeLand Ziekenhuis over de plannen voor de Spoedeisende Hulp

01-10-2022 - Geplande heropening Spoedeisende Hulp

Verwacht in 2022 - Besluit over het hoofdlijnenakkoord en 'ontvlechting' van Reinier Haga Groep (RHG), publicatie van het hoofdlijnenakkoord.

Verwacht begin 2023 - Besluit over fusie tussen Haga Ziekenhuis en LangeLand Ziekenhuis.

 

 

 

 

Vrijdag 9 september bracht VVD Tweede Kamerlid Ingrid Michon-Derkzen een werkbezoek aan de fractie van de Zoetermeerse VVD. Onderwerp van gesprek was het thema veiligheid, het onderwerp dat Ingrid Michon in portefeuille heeft in de Tweede kamerfractie van de VVD. VVD-fractievoorzitter Lisette Meijer en raadsleden Vivianne van Yperen en Rob Duiven ontvingen Ingrid in de VVD-fractiekamer in het Zoetermeerse stadhuis. Niet alleen veiligheidgerelateerde issues kwamen aan bod maar uiteraard werd ook aandacht besteed andere actuele politieke onderwerpen zoals de aanpak van de asielproblematiek en de koopkrachtontwikkelingen. Belangrijke onderwerpen over veiligheid die zijn besproken waren onder meer de (financiering van de) aanpak van ondermijnende criminaliteit, achterblijvende politiesterkte in Zoetermeer, effectieve aanpak jeugdcriminaliteit en -bende’s, landelijke en lokale aanpak van illegaal vuurwerk. Kortom, onderwerpen die zowel op lokaal als landelijk niveau een gedegen aanpak verdienen. En daarom is het belangrijk dat er lokale partijen zijn zoals de Zoetermeerse VVD die goed toegang hebben tot de landelijke politiek in Den Haag.

Maandag 5 september besprak de commissie Samenleving het raadsvoorstel Procesvoorstel evenementenbeleid. Het evenementenbeleid van Zoetermeer dateert uit 2016. Na vijf jaar heeft in december 2021 een evaluatie plaatsgevonden. De conclusie is dat het evenementenbeleid moet worden geactualiseerd. De raad beslist dan over de participatieprocedure met betrekking tot het nieuwe beleid of een wijziging hiervan. ‘Kort en bondig; Goed voorstel, gedegen uitwerking, vooruit met de geit’, aldus VVD-commissielid Ruud van den Beukel die namens de Zoetermeerse VVD het woord voerde: ‘Iets langer. Het evenementenbeleid is van groot belang, omdat dit onze inwoners en ondernemers de komende jaren op allerlei manieren gaat raken. Het is zaak dat we daarin een goede balans houden tussen levendigheid en leefbaarheid’.

‘In onze stad moet iedereen zichzelf kunnen zijn. Met gelijke kansen en gelijke behandeling van al onze inwoners. Voor discriminatie, homofobie, antisemitisme en racisme is geen plek in Zoetermeer. Mensen zijn weliswaar niet gelijk maar wel gelijkwaardig. Iedereen heeft dus evenveel recht op vrijheid en kansen, wat je geestelijke overtuiging, huidskleur, nationaliteit, seksuele geaardheid, geslacht of maatschappelijke positie ook is’, zo begon VVD-raadslid Rob Duiven zijn betoog in het kader van het debat in de commissie samenleving over het raadsvoorstel Versterken Antidiscriminatievoorziening. Op grond van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorziening (WGA) zijn gemeenten sinds 2009 verplicht te voorzien in een antidiscriminatievoorziening (ADV). Dit is een meldpunt voor onafhankelijke bijstand aan slachtoffers van discriminatie en registratie van klachten.

Maandag 20 augustus vond het debat plaats in de commissie Samenleving over ‘de toekomst van de culturele sector’. Dit naar aanleiding van een agenderingsverzoek van de PvdA, GroenLinks en D66. De aanvragers van het agenderingsverzoek wilden duidelijkheid over de toekomst van de culturele sector in Zoetermeer. ‘Omdat hierover volgend de aanvragers onduidelijkheid zou bestaan’, stelde VVD-raadslid en portefeuillehouder cultuur Rob Duiven in zijn inbreng: ‘Maar die onduidelijkheid over de toekomst is er niet! Want de raad heeft vorige jaar nog, op 19 mei 2021, de Cultuurvisie 2030 vastgesteld die in 2019 en 2020 in het kader van een uitgebreid participatietraject met de input van de culturele partners en inwoners van onze stad is gemaakt. Het aangevraagde debat is dus onnodig en ontijdig’.

‘Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald’, zo begon VVD-raadslid en woordvoerder cultuur Rob Duiven zijn inbreng in het commissiedebat over het raadsvoorstel om de subsidie van het museum De Voorde te beëindigen. ‘Je kan beter iets voortijdig stoppen dan doorgaan tot het helemaal verkeerd gaat. De wijsheid in dit spreekwoord is van toepassing op het museum De Voorde’ aldus Duiven: ‘Het museum is in april 2019 geopend als het museum over identiteit en het dagelijks leven. Het museum is er tot op heden niet in geslaagd om de doelstelling qua bezoekersaantallen te halen. Zelfs niet in het startjaar 2019, dus nog voor Corona, met maar liefst 50% minder bezoekers dan beoogd. De Zoetermeerse VVD staat voor het zinvol en effectief uitgeven van gemeenschapsgeld. Het blijven financieren van een niet-succesvol gebleken museum is niet zinvol en is niet effectief. Daarmee moeten we dus mee stoppen’.

Gemeenten lopen de kans tegen hun wil in de klappen op te moeten vangen van een disfunctioneel asielstelsel. Er zijn veel betere oplossingen voor het asielbeleid dan het buitenspel zetten van de lokale democratie. Dat vinden héél veel leden van VVD-fracties verspreid over heel Nederland. Door die leden zijn er brieven gestuurd aan de VVD-fractie in de Tweede Kamer omdat ten aanzien van het asielbeleid ‘in plaats van het karwei van het oplossen van de oorzaken aan te gaan, men naar beneden trapt met almaar meer symptoombestrijding’. ‘Het verkiezingsprogramma van de VVD biedt heldere en bruikbare maar vooral ook veel effectievere handvaten om het probleem van de vastgelopen asielopvang aan te pakken’, aldus VVD-raadslid en portefeuillehouder asiel en integratie Rob Duiven: ‘Te beginnen met het organiseren van een veilige opvang in de regio en het op orde brengen van de buitengrenzen van de EU. Het opofferen van de lokale democratie is geen oplossing voor het probleem, niet eens een slechte oplossing. Daarom staat de ook handtekening van de Zoetermeerse VVD onder de brief aan de VVD-fractie in de Tweede Kamer’.

De Kinderombudsman heeft op 14 juni 2022 het rapport ‘In eenzaamheid gepest; Kinderen over hun ervaringen met pesten en (het gebrek aan) hulp bij pesten’ uitgebracht. In de conclusies staat dat de meeste kinderen worden gepest vanwege hun uiterlijk, kleding en/of gedrag. ‘Een belangrijk knelpunt hierbij is dat wanneer kinderen op meerdere plekken in hun leven worden gepest, zoals op school, in de buurt en online, er niemand is die zich overal verantwoordelijk voelt, Er is niemand die zich verantwoordelijk voelt pesten domeinoverstijgend aan te pakken’, aldus de Kinderombudsman. VVD-raadslid Rob Duiven heeft naar aanleiding van dit rapport vragen gesteld aan het college van B&W. Het college deelt de mening van de Zoetermeerse VVD dat alle betrokkenen zich actief moeten inzetten om pesten zoveel mogelijk te voorkomen en waar nodig aan te pakken. Het rapport geeft volgens het college echter geen aanleiding het beleid en aanpak in Zoetermeer te herzien omdat vanuit het veiligheidsdomein, het sociaal domein en het domein vrije tijd structureel veel aandacht wordt besteed aan het bestrijden van pestgedrag.

Op 26 juli heeft de fractie van de Zoetermeerse VVD vragen gesteld aan het college van B&W over  de onacceptabele uitkleding van de zorg in Zoetermeer door het tot 1 oktober sluiten van de voor drie (werk-)dagen per week. ‘Pas op donderdagavond 21 juli is de gemeente telefonisch op de hoogte gesteld van de tijdelijke sluiting van de spoedeisende hulp in het LangeLand Ziekenhuis vanaf 2 augustus. In dat gesprek werd een verdere schriftelijke toelichting toegezegd’, zo laat het college in het antwoord op de vragen weten. Dat de gemeenteraad niet door het college maar door berichten in de media op de hoogte werd gesteld komt doordat het college nog in afwachting was van de schriftelijke toelichting, zodat de gemeenteraad volledig geïnformeerd kon worden. In de tussentijd berichtten de media al over de ontwikkelingen. ‘Het spreekt voor zich dat het college niet te spreken was over deze gang van zaken en dit ook aan het ziekenhuis heeft laten weten', aldus verantwoordelijke wethouder Ter Laak (CDA). 

Op woensdagavond 24 februari 2021 crashte een auto tegen de verkeerslichten op de kruising van de Aziëweg, Europaweg en Australiëweg. In razend tempo werd een tijdelijke verkeersinstallatie neergezet zodat de kruising weer veilig gebruikt kon worden. Echter bijna anderhalf jaar na het ongeluk staat die tijdelijke installatie er nog steeds en is de schade aan de permanente installatie niet gerepareerd. Een doorn in het oog van VVD-raadslid Jeffrey van Gils: ‘Waarom duurt het herstel van de permanente installatie zo lang? Ik heb daarom vragen aan het college gesteld waarom is de schade nog niet gerepareerd en wanneer de verkeerslichten worden gerepareerd?'.

In de media verscheen op 25 juli het bericht dat per 2 augustus het LangeLand Ziekenhuis tot 1 oktober de Spoedeisende Hulp 3 dagen in de week sluit. Als officiële reden voor de gedeeltelijke sluiting wordt een gebrek aan gekwalificeerd personeel aangevoerd: er is onvoldoende gespecialiseerd personeel om op de afdeling kwalitatief goede zorg te leveren. Er wordt gewerkt aan een plan om de kwaliteit op de langere termijn wel te kunnen garanderen, aldus de mediaberichten. Een doorn in het oog van VVD-raadslid Jeffrey van Gils: ‘Aangezien acute en spoedeisende zorg zich niet laat beperken tot 4 dagen in de week komt daarmee de volksgezondheid in Zoetermeer op een onacceptabele manier in gevaar. Bovendien moet de raad deze berichten weer via de media vernemen. Dat doet de vraag rijzen of het college de ontwikkelingen ten aanzien van het ziekenhuis wel goed volgt’. De fractie van de Zoetermeerse VVD heeft daarom schriftelijke vragen aan het college gesteld.

Pesten is een veel voorkomend probleem onder jongeren, of dit nu op straat, in de klas, op het sportveld of online is. ‘De Zoetermeerse VVD vindt dat we ons in Zoetermeer actief moeten inzetten om pesten zoveel mogelijk te voorkomen en daar waar nodig aan te pakken en daartoe met alle betrokken instanties, scholen, verenigingen, wijkteams en wijkagenten, hulpverleners etc. afspraken maken waar dit nog niet is gebeurd,’ aldus VVD-raadslid Rob Duiven: ‘Ik heb daarom bij het college in schriftelijke vragen naar aanleiding van een recent rapport van de Kinderombudsman gepleit voor een breed gedragen ‘anti-pesten-pact’. De Kinderombudsman heeft op 14 juni 2022 het rapport ‘In eenzaamheid gepest; Kinderen over hun ervaringen met pesten en (het gebrek aan) hulp bij pesten’ uitgebracht. In de conclusies staat dat de meeste kinderen worden gepest vanwege hun uiterlijk, kleding en/of gedrag. ‘Een belangrijk knelpunt hierbij is dat wanneer kinderen op meerdere plekken in hun leven worden gepest, zoals op school, in de buurt en online, er niemand is die zich overal verantwoordelijk voelt, Er is niemand die zich verantwoordelijk voelt pesten domeinoverstijgend aan te pakken’, aldus de Kinderombudsman.

‘Het LangeLand staat in de top 10 best gewaardeerde ziekenhuizen van Nederland’ en ‘LangeLand onderaan lijstje financieel gezonde ziekenhuizen’. Twee headlines van de afgelopen maanden die de situatie rondom het LangeLand samenvatten. Daar waar het LangeLand met grote tevredenheid een hoop zieke mensen weer beter maakt, ligt de begroting van het ziekenhuis zelf nog altijd doodziek aan de beademing op de intensive care’. Zo begon VVD-raadslid Jeffrey van Gils zijn bijdrage aan het door de Zoetermeerse VVD geïnitieerde en door de PVV, Zó! Zoetermeer, CU/SGP, D66, PvdA, GL en LHN mede-ingediend agenderingsverzoek. De Zoetermeerse gemeenteraad nam met overtuigende meerderheid de moties van de Zoetermeerse VVD aan voor het door het college aanvragen van een second opinion, het als raad organiseren van een rondetafelgesprek met hoogleraren, zorgbestuurders en andere experts en een oproep aan het college om alles op alles te zetten om de betrokken partijen te overtuigen en te motiveren dat voor Zoetermeer een volwaardig ziekenhuis moet worden behouden. Ook de VVD-motie om die het college opdraagt aan de Vaste Kamercommissie van VWS een brandbrief te sturen om in een ronde tafel in gesprek te gaan met de volksvertegenwoordiging van Zoetermeer over de gevolgen van het landelijke beleid op de lokale ziekenhuiszorg, kreeg raadsbrede steun.

De Zoetermeerse VVD vindt dat een trouwdag één van de mooiste dagen van je leven moet zijn en dat de gemeente dit ook als zodanig moet behandelen. De gemeente Zoetermeer heeft naar het schijnt deze zomer een tekort aan trouwambtenaren. VVD-raadslid Berend Aptroot: ‘Hierdoor worden bruidsparen voor het blok gezet: trouwen zonder voorgesprek of de datum verplaatsen. Dit terwijl bruidsparen al maanden van tevoren alles hebben geregeld, uitnodigingen verstuurd, feestzaal, fotograaf etc. Als je hoort hoeveel tijd en energie een bruidspaar in deze dag steken en als je dan een maandje van tevoren dit soort berichten krijgen. Dat kan gewoon echt niet’.

De raad van de gemeente Zoetermeer besloot op 13 juli 2020 te onderzoeken of en zo ja in hoeveel gemeenten, de gemeenteraden bereid zijn om gezamenlijk actie te voeren in de richting van het Rijk met als doel te bewerkstelligen dat het gemeentefonds zo snel mogelijk structureel toereikend wordt voor de gemeentelijke taken. Gecoördineerd door een Actiecomité Raden in Verzet bestaande uit drie Zoetermeerse raadsleden, hebben leden van de Zoetermeerse fracties contact gezocht met raadsleden uit heel Nederland op zoek naar draagvlak voor de actie. Vanwege een nieuwe gemeenteraad was het nog het mandaat van het actiecomité te verlengen. De raad nam op 27 juni met algemene stemmen de daartoe strekkende motie aan.

Op maandag 27 juni vond in de Zoetermeerse gemeenteraad het voorjaarsdebat plaats. De raad heeft uitgebreid over de financiën van de gemeente Zoetermeer gesproken en zich uitgesproken over de plannen voor het nieuwe jaar. Voor de Zoetermeerse VVD verzorgde VVD-fractievoorzitter Lisette Meijer de bijdrage: ‘De Zoetermeerse VVD is enorm blij met de richting die het coalitie-akkoord aan de stad geeft. En dat akkoord is gebouwd op de ambities uit de Zoetermeer 2040 visie. De perspectiefnota van dit jaar voegt daar inhoudelijk niet veel aan toe, hetgeen logisch is omdat het coalitie-akkoord later is overeengekomen. Maar de Zoetermeerse VVD heeft wel voorstellen om aan een aantal zaken richting te geven’.

Afgelopen weken stonden er meerdere keren berichten in de media dat het LangeLand Ziekenhuis uitgekleed zou worden. Veel over de exacte plannen blijft onduidelijk, maar het is het zoveelste onzekere hoofdstuk over de toekomst van het Zoetermeerse Ziekenhuis. Maandag 4 juli gaat de Zoetermeerse VVD hierover in de gemeenteraad in debat. De Zoetermeerse VVD stoort zich al geruime tijd aan de onrustige situatie rondom het LangeLand. In het verkiezingsprogramma sprak de partij al uit een ziekenhuis met Spoedeisende Hulp en Verloskunde behouden moet blijven. Uitzonderlijk want in de manier waarop ziekenhuizen in het land werken speelt de lokale politiek eigenlijk geen rol. Verzekeraars, financierders en de ziekenhuizen onderhandelen zelf onderling. Tot frustratie van VVD-raadslid Jeffrey van Gils: ‘Het veiligstellen van een goede, betaalbare, duurzame zorg en ondersteuning, oftewel de volksgezondheid, is de belangrijkste taak van de overheid. Niemand in Zoetermeer wil dan ook dat het ziekenhuis verdwijnt, dat blijkt ook wel uit reacties van inwoners. Hoe het dan kan dat die democratische wil aan de zijlijn staat terwijl financiers en verzekeraars onze gezondheidszorg reduceren tot Euro’s onderaan de balans, ik vind het onbegrijpelijk’.

In Zoetermeer worden 9,6% van de sociale huurwoningen bewoond door mensen die daar niet voor in aanmerking zouden komen als zij nu een sociale huurwoning aanvragen, de zogenaamde goedkope scheefwoners. Deze inwoners houden een sociale huurwoning bezet die eigenlijk is bedoeld voor mensen die onder de inkomensgrens van ongeveer € 41.000 (eenpersoonshuishouden) of ongeveer € 45.000 (meerpersoonshuishouden) vallen. ‘Gezien de lange wachttijden voor sociale huurwoningen is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen zo snel mogelijk doorstromen naar een bij hun inkomen passende woning’, aldus VVD-raadslid Jeffrey van Gils: ‘Daarom zetten we onder meer in op de bouw van middeldure huurwoningen, het realiseren van flexwoningen, en doorstroommakelaars. Echter de sociale huurwoningen blijven door subsidie altijd goedkoper en daardoor is het lucratief om te blijven hangen in een woning waar men eigenlijk geen recht meer op heeft. Jeffrey van Gils: ‘Een maatregel die gezien de wachtrijen nu keihard nodig is! Ik heb daarover schriftelijke vragen aan het college gesteld’.’.

Zaterdag 18 juni 2022 hield de fractie van de Zoetermeerse VVD een fractiedag op Scheveningen. Onder qua weeromstandigheden optimale condities was de hele fractie neergestreken in de vergaderaccommodatie van restaurant Villani aan de Tweede Haven. Terwijl in het meer noordelijke deel van de Scheveningse haven het vanwege vlaggetjesdag een drukte van jewelste was, kon de fractie in betrekkelijke rust met elkaar in gesprek gaan om de komende jaren nog beter op elkaar ingespeeld te raken. Deze teambuildingssessie werd kundig geleid door Jan Iedema zodat geheel in de VVD-traditie de fractieleden niet alleen serieus maar ook op relaxte wijze met elkaar in gesprek gingen over hoe samen nog meer uit het fractieteam gehaald kan worden.

De leden van de Zoetermeerse VVD hebben er drie jaar op moeten wachten, maar op vrijdag 17 juni 2022 was het dan eindelijk weer zover: de traditionele Langste Dag Barbecue! Gastheer Ron van den Berg had zijn woning en achtertuin opengesteld om onder genot van een hapje en een drankje weer eens op gezellige wijze bij elkaar te komen. Het weer werkte uitstekend mee want de omstandigheden waren werkelijk ideaal. Tot ver in de kleinste uurtjes bleef de temperatuur meewerken aan een geslaagde avond. En uiteraard de grote variatie aan lekker vlees, vegetarische en veganistische hapjes van de bekende lokale slager Reas die op vakkundige wijze werden klaargemaakt. Kortom, een zeer geslaagde avond die smaakt naar meer. Bijvoorbeeld op de twee zomerborrels die op 21 juli en 19 augustus gepland staan. Lokaal netwerk voorzitter Dick Faas memoreerde in zijn welkomswoord aan het feit dat het feit dat Corona de afgelopen twee jaar de barbecue in de weg had gestaan. Deze en alle andere geplande verenigingsactiviteiten hadden geen doorgang kunnen vinden. En samenkomsten als de jaarlijkse barbecue zijn toch essentieel om een bruisend verenigingsleven met elkaar te vieren.

Maandag 13 juni vond het resultatendebat plaats in de gemeenteraad. Jaarlijks legt het college met de jaarstukken verantwoording af aan de raad over het gevoerde bestuur van het voorbije jaar. Het jaarverslag en de jaarrekening zijn samengevoegd in één document die de 'jaarstukken' worden genoemd. Het jaar 2021 is afgesloten met een ‘positief’ rekeningresultaat van € 15,3 miljoen. 'Positief tussen aanhalingstekens', aldus het college in de toelichting: 'Omdat dit resultaat een vertekend beeld geeft. Door Covid-19 kon veel van de gemeentelijke dienstverlening niet of gedeeltelijk niet worden uitgevoerd en kwamen activiteiten stil te liggen. Dit betekent dat deze doorschuiven naar 2022'. Voor de Zoetermeerse VVD voerde VVD-fractievoorzitter Lisette Meijer het woord: 'Altijd fijn om jaarstukken te mogen lezen waaruit als algemene conclusie op te maken valt dat de gemeente er goed voor staat. De Zoetermeerse VVD is blij te zien dat de heffingen al een aantal jaren stabiel zijn en ook de woonlasten redelijk stabiel blijven. Mooi om te zien dat de gemeente onze inwoners niet zwaarder belast, zeker gelet op de pittige afgelopen jaren. Hier hebben wij ons als VVD al jaren hard voor gemaakt'. Een heel ander geluid liet GroenLinks horen. Het verhogen van de OZB staat daar bovenaan voor extra investeringen in onder meer natuur en cultuur. Voor De Zoetermeerse VVD is dit onbespreekbaar!

Woensdag 8 juni werd voorafgaande aan de installatie van de wethouders in het nieuwe college van burgemeester en wethouders, eerst gedebatteerd over het coalitie-akkoord 2022 – 2026 ‘Samen doen wat nodig is’. Wat vooraf was te verwachten was tijdens het debat goed zichtbaar: de coalitiepartijen waren tevreden met het overeengekomen akkoord, de meeste oppositiepartijen vonden het maar niks: concrete plannen waren te concreet, opzettelijk opengelaten ruimte voor meedenken op de uitvoering vanuit de oppositie vond men getuigen van te weinig ambitie en een akkoord op hoofdlijnen was eigenlijk veel te vaag. Steeds terugkerende beleidsthema’s in het debat waren de woningbouwambitie, de vermeende verschraling van de cultuursector, het onterechte verwijt dat op veiligheid alleen aandacht zou bestaan voor repressie. Voor de Zoetermeerse VVD voerde VVD-fractievoorzitter Lisette Meijer het woord. ‘Voor u staat een heel trotse en tevreden fractievoorzitter van de Zoetermeerse VVD’, begon zij haar betoog; ‘Hoewel het een akkoord op hoofdlijnen is, staan in het akkoord veel mooie en realistische plannen’.

Met het vertrek van Jan Iedema uit de fractie van de Zoetermeerse VVD wegens het zitting nemen in het nieuw gevormde college van burgemeester en wethouders, was binnen de fractie een vacature ontstaan. Deze opengevallen zetel is ingevuld door Jeffrey van Gils. Een oude bekende want Jeffrey had ook zitting in de vorige fractie (2018 - 2022) van de Zoetermeerse VVD. ‘Ik ben blij dat ik het raadswerk weer kan oppakken’, aldus Jeffrey van Gils: ‘Ik heb na de verkiezingen wel gewoon deelgenomen aan het fractie-overleg, anticiperend op het weer gaan deelnemen van de VVD in de coalitie. Maar het nu weer daadwerkelijk in de raad kunnen vertegenwoordigen van de VVD is natuurlijk waarom ik mij vorige jaar weer kandidaat heb gesteld. Ik heb er ontzettend veel zin in met een leuke portefeuille waar ik mijn tanden goed in kan zetten’.

Woensdag 8 juni is in een extra raadsvergadering het nieuwe college van burgemeester en wethouders geïnstalleerd. De zes, deels nieuwe, wethouders van de Zoetermeerse VVD, LHN, PDvZ, Zó! Zoetermeer, CDA en CU/SGP kunnen samen met burgemeester Michel Bezuijen aan de slag met het recent gesloten coalitie-akkoord 2022 – 2026 ‘Samen doen wat nodig is’. Voor de Zoetermeerse VVD maakt Jan Iedema weer deel uit van het college die daarin ook de rol van eerste loco-burgemeester voor zijn rekening neemt. ‘Ik ben trots en vereerd dat ik weer namens de Zoetermeerse VVD in het college zitting mag nemen. Er ligt een heel mooi coalitie-akkoord op tafel dat de komende vier jaar alle aandacht verdient om uitgevoerd te worden’, aldus wethouder Jan Iedema: ‘Ik heb er enorm veel zin in om dat te gaan doen en om Zoetermeer nog leuker en bruisender te maken’.

Woensdag 8 juni wordt naar verwachting het nieuwe college van burgemeester en wethouders geïnstalleerd. De Zoetermeerse VVD heeft vorige week een coalitie-akkoord ‘Samen doen wat nodig is’ getekend samen met de LHN, PDvZ, Zó Zoetermeer, CDA en CU/SGP dat op vrijdag 3 juni in een persconferentie is gepresenteerd. VVD-fractievoorzitter Lisette Meijer de belangrijkste punten voor de VVD toegelicht. Lees hier meer daarover. De Zoetermeerse VVD is zeer tevreden over het bereikte onderhandelingsresultaat. Wat staat er zoal in het coalitie-akkoord? Een belangrijk speerpunt is het zorgen voor meer veiligheid op straat. De coalitie wil de stad veilig houden door de inzet te richten op de aanpak van jeugdgroepen, geweldsincidenten, veiligheid in en rondom scholen en de ondermijnende criminaliteit in buurten, industrieterreinen en horeca. Daartoe  wordt de handhaving versterkt door fors meer BOA’S in te zetten en om in de stad te doen wat nodig is als de situatie daar om vraagt, zoals meer cameratoezicht en preventief fouilleren. En dat is precies wat de Zoetermeerse VVD de keizers heeft beloofd te willen doen: meer handhavers, meer cameratoezicht daar waar nodig, effectieve aanpak van jeugdgroepen.

Vrijdag 3 juni presenteerden de zes partijen die in april aan de onderhandelingen voor een nieuw college begonnen, het coalitie-akkoord 2022-2026 'samen doen wat nodig is'. In de persconferentie in de raadzaal keek VVD-fractievoorzitter Lisette Meijer tevreden terug op het bereikte resultaat en de onderhandelingen daar naar toe. 'Voor u zit een heel trotse en tevreden fractievoorzitter van de Zoetermeerse VVD.  Niet alleen vanwege de inhoud van ons coalitie-akkoord, maar ook als ik terugkijk op het proces van de totstandkoming ervan. Wij hebben als zes partijen met verschillende idealen, onze krachten weten te bundelen om samen te doen wat nodig is voor Zoetermeer en onze Zoetermeerders. We hebben hard gewerkt om plannen te maken die recht doen aan alle inwoners van onze stad en oplossingsrichtingen geven voor de uitdagingen die we als stad hebben. Deze plannen helpen ons uitvoering te geven aan de visie Zoetermeer 2040', aldus Lisette Meier: 'We hebben bewust nog niet alles in detail uitgewerkt, een akkoord op hoofdlijnen dus. Dit houdt ons flexibel in de uitvoering: doen wat op een zeker moment nodig is en kunnen inspelen op bijvoorbeeld landelijke ontwikkelingen. Maar ook: ruimte voor inbreng van de politieke partijen die niet aan tafel zaten. Zo laten we elke uitgebrachte stem gelden de komende vier jaar!

Op maandag 30 mei stond de bespreking van de Eerste rapportage Sociaal Domein 2022. Sinds de decentralisaties in 2015 van WMO, Jeugdwet en Participatiewet ontvangt de raad drie keer per jaar een rapportage sociaal domein. Deze rapportages worden op verzoek van de raad opgesteld en zijn bedoeld om de inzet en de kostenontwikkeling in het sociaal domein beter te kunnen volgen en om te kunnen beoordelen of de beoogde vernieuwing ook daadwerkelijk plaatsvindt. ‘En om dat te beoordelen en indien nodig op bij te sturen heb je sturingsinformatie nodig. Want als je wilt weten of iets werkt wat je doet, moet je dit meten en toetsen’, aldus VVD vice-fractievoorzitter en portefeuillehouder Jeugd, WMO en Wijkgericht werken Rob Duiven: ‘In de voorliggende rapportage ontbreekt deze nog te veel en daardoor is er te weinig zicht op de effectiviteit en doelmatigheid van het beleid. De Zoetermeerse VVD wil met volgend college op zoek naar welke sturingsinformatie noodzakelijk is en hoe dit een plek kan krijgen in deze rapportage’.

'Mensen die door oorlogen en geweld in hun eigen regio op de vlucht zijn geslagen hebben recht op asiel, op een tijdelijke veilige opvang. Die opvang en inburgering moeten dan wel op orde zijn, ook in Zoetermeer', zo vindt VVD-raadslid en portefeuillehouder asiel en vluchtelingen Rob Duiven. Er is echter een onverminderd gestaag stijgende stroom van statushouders voor wie, naast autochtone Nederlanders, in Zoetermeer geschikte huisvesting gevonden moet worden. ‘De Zoetermeerse VVD heeft al diverse malen aan de bel getrokken om deze stroom effectief op te vangen, met name door het bieden van sobere, tijdelijke huisvesting, zodat de huisvesting van inwoners niet verder onder druk komt te staan’, aldus Rob Duiven. In een brief van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid aan de Tweede Kamer van 29 maart 2022 worden gemeenten gevraagd hun inspanningen op het terrein van huisvesting te vergroten. Rob Duiven: ‘Daarom heeft de Zoetermeerse VVD vragen aan het college gesteld naar onder meer de impact hiervan voor Zoetermeer en Zoetermeerders’.

Door corona trok het openbaar vervoer veel minder passagiers en waren restaurants, cafés en clubs noodgedwongen gesloten. Nu het nachtleven weer op gang is gekomen, kan je echter wachten tot je een ons weegt bij de bushalte: de nachtbussen komen niet. Die houdt vervoerder HTM in de garage. Sinds februari, het moment dat de horeca weer in de nacht open mocht, meldt de HTM op zijn website dat de zes nachtbussen (N1 naar Scheveningen tot en met N6 naar Zoetermeer) ‘voorlopig’ niet rijden. VVD-raadslid Vivianne van Yperen verbaast zich erover dat de bussen nog steeds niet rijden en stelde vragen aan het stadsbestuur: ‘Als je studenten wilt aantrekken en wilt voorkomen dat jongvolwassenen wegtrekken, moet je zorgen voor goede ov-verbindingen. Door corona is het openbaar vervoer afgeschaald en we merken nu dat de nachtverbindingen niet worden hersteld. Een goed werkend nachtnet is belangrijk voor de ontsluiting van Zoetermeer en is cruciaal om Zoetermeer ook onder uitgaand publiek en studenten een aantrekkelijk woonplaats te houden’.

Maandag 9 mei stond het Raadsvoorstel Plan van Aanpak Omgevingsplan Zoetermeer op de agenda van de commissie Stad. Voor het 18-jarige VVD-commissielid Quinten de Gruijter een eerste optreden als jongste volksvertegenwoordiger in de Zoetermeerse politieke arena. Zijn eerste optreden ging over een belangrijk thema: het opstellen van het Omgevingsplan voor Zoetermeer. Op het moment dat de nieuwe Omgevingswet in werking treedt, is het nieuwe instrument Omgevingsplan van toepassing. Het Omgevingsplan is de vervanger van zowel het ‘oude en vertrouwde’ Bestemmingsplan als de regels in de gemeentelijke verordeningen met betrekking tot de fysieke leefomgeving. De discussie in de commissie ging onder meer over de uitgangspunten zoals het implementeren van zaken uit de Omgevingsvisie Zoetermeer 2040 en het dereguleren van regels. ‘De Zoetermeerse VVD is voor minder regels, niet alleen vanuit het belang van inwoners en bedrijven, maar ook om de kosten van de gemeente voor de uitvoering van regels te beperken’, aldus Quinten: ‘Hoe zorgen we er dus voor dat de regeldruk voor inwoners en ondernemers minder wordt? Wat de VVD betreft: ga uit van vertrouwen en eigen verantwoordelijkheid’, was zijn pleidooi in de richting van het college.

Op 5 april heeft de Zoetermeerse VVD schriftelijke vragen gesteld over de op 31 maart 2022 door de MRDH gepresenteerde ‘Plannen metro- en tramnetwerk 2030 regio Rotterdam stap verder’. In deze plannen wordt met geen woord gerept over de ZoRo-lijn. Op Zoetermeers grondgebied staan sinds de ingebruikname van station Lansingerland-Zoetermeer al een aantal jaar alle seinen voor een directe verbinding naar Rotterdam op groen. Daarmee wordt niet alleen de drukke tramverbindingen naar Den Haag en Metrolijn E ontlast, maar wordt ook het reiscomfort vergroot en de reistijden verkort, waardoor meer Zoetermeerders het OV richting de tweede stad van ons land zullen pakken. ‘Reden voor de Zoetermeerse VVD te vragen op welke wijze met Zoetermeer binnen de MRDH afstemming is gezocht over de nieuwe plannen en wat Zoetermeer doet om de bekendheid van de plannen voor de ZoRo-lijn binnen de regio Rotterdam te vergroten’, aldus VVD-raadslid Rob Duiven: ‘En welke mogelijkheden het college ziet om de realisatie van de ZoRo-lijn te versnellen’.

Op zaterdag 30 april brachten VVD-raadslid Rob Duiven en VVD-commissielid Ruud van den Beukel een werkbezoek aan Zorgboerderij Swaenesteyn. Zij kregen een enthousiaste en gedreven rondleiding en toelichting van Bert en Adriënne Hoogenboom over het ontstaan, de aanpak en de werkwijze van dit unieke familiebedrijf in Zoetermeer dat aan kinderen die dat nodig hebben een veilige en fijne plek biedt waarin zij zich thuis, welkom, veilig en gewaardeerd voelen. Zorgboerderij Swaenensteyn is een plek waar kinderen, jongeren en jongvolwassenen welkom zijn die extra begeleiding nodig hebben in hun ontwikkeling. In een groene en ruimtelijke omgeving worden tal van activiteiten geboden, gericht op ontwikkeling en ontspanning. Daarnaast biedt de zorgboerderij educatie en trainingen aan. De aan de rand van de Meerpolder gelegen zorgboerderij is aangesloten bij de vereniging van zorgboeren, is gecertificeerd en werkt volgens het kwaliteitssysteem van de Federatie Landbouw en Zorg.

Kraanwater uit de kraan wordt in Nederland als vanzelfsprekend beschouwd. Op 16 maart 2022 meldde de Vewin echter dat het een grote uitdagingen ziet in het garanderen van tijdige beschikbaarheid van voldoende drinkwater voor de nieuwe woningen, zoals deze in de Nationale Woon- en Bouwagenda en het Programma Woningbouw zijn voorzien. De Zoetermeerse VVD stelde op 21 maart schriftelijke vragen aan het college. Het college deelt de mening van de Zoetermeerse VVD dat de woningbouwplannen en de economische ontwikkeling van Zoetermeer en andere ambities zoals die onder meer zijn voorzien in de visie Zoetermeer 2040, niet in gevaar mogen komen eventuele dreigende knelpunten in de beschikbaarheid van voldoende drinkwater. VVD-raadslid Rob Duiven: ‘Het college is zich bewust van de uitdagingen die er zijn om de verschillende plannen met elkaar in overeenstemming te brengen. Drinkwatervoorziening is een vitale sector waar het college terdege rekening mee zal houden in de plannen. Dat stelt mij gerust en eerlijke gezegd had ik ook niet anders gedacht’. 

Op 4 maart heeft de fractie van de Zoetermeerse VVD schriftelijke vragen gesteld over het initiatief van vier enthousiaste Zoetermeerse ondernemers om sportschool in de oud-evenementenlocatie 2B-Home te starten. Naar aanleiding van de reactie van het college hebben de Zoetermeerse VVD en de LHN een agenderingsverzoek gedaan om het college kritisch te bevragen. Op dinsdag 19 april stond het onderwerp op de agenda van de Zoetermeerse gemeenteraad. VVD-raadslid en woordvoerder op dit onderwerp Vivianne van Yperen: ‘De Zoetermeerse VVD vindt de opstelling en de eerdere reactie van het college teleurstellend en niet getuigen van bereidheid daar waar mogelijk actief en slagvaardig ondersteuning te bieden aan ondernemende Zoetermeerders. Ondernemers vinden geen integraal loket, maar een gesegmenteerde gemeente. En dat maakt dat deze ondernemers van het kastje naar de muur worden gestuurd. Als we als gemeente zo met onze ondernemers omgaan, verliezen we een hoop enthousiasme en initiatief, maar bovenal mooie ondernemingen in onze stad’.

Dinsdag 19 april besprak de Zoetermeerse gemeenteraad de stand van zaken met betrekking tot de noodopvang van Oekraïners in Zoetermeer. VVD-raadslid en portefeuillehouder vluchtelingen- en asielzaken Rob Duiven: ‘De invasie van Rusland in Oekraïne is een schandalige aanval op een vrij, soeverein Europees land. Een bron van immens menselijk leed en verdriet onder de Oekraïense bevolking. Mensen uit Oekraïne die door deze oorlog op de vlucht zijn geslagen verdienen daarom een veilige opvang. In Europa, in Nederland en dus ook in Zoetermeer’. Gelukkig heeft Zoetermeer deze opvang naar het oordeel van de Zoetermeerse VVD met verve opgepakt. De Gemeente maar ook partnerorganisaties zoals de Binnenbaan, de kerken, Piëzo en Vluchtelingenwerk, maar niet in de laatste plaats vele inwoners uit Zoetermeer, dragen hun steentje bij. ‘Zij bieden opvang, onderdak, onderwijs en andere vormen van ondersteuning. Deze inzet van velen verloopt goed en verdient onze solidariteit, steun en waardering’, hield Rob Duiven de raad voor.

Mensen die door oorlogen en geweld in hun eigen regio op de vlucht zijn geslagen hebben recht op asiel, op een tijdelijke veilige opvang. Die opvang en inburgering moeten dan wel op orde zijn, ook in Zoetermeer, vindt de Zoetermeerse VVD. Er is echter een onverminderd gestaag stijgende stroom van statushouders voor wie, naast autochtone Nederlanders, in Zoetermeer geschikte huisvesting gevonden moet worden. VVD-raadslid en portefeuillehouder asiel en vluchtelingen, Rob Duiven: ‘De Zoetermeerse VVD heeft al diverse maken aan de bel getrokken om deze stroom effectief op te vangen, met name door het bieden van sobere, tijdelijke huisvesting, zodat de huisvesting van inwoners niet verder onder druk komt te staan. Daarbovenop is de druk op het vinden van tijdelijke huisvesting door de grote stroom van mensen die de door de militaire invasie van Oekraïne door Rusland naar West-Europa zijn gevlucht, nog verder toegenomen’. In de brief van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid aan de Tweede Kamer van 29 maart 2022 kondigt deze aan dat het COA de komende extra vergunninghouders zal gaan plaatsen. Reden voor de Zoetermeerse VVD om daarover schriftelijke vragen aan het college te stellen.

De Cororona-pandemie maakte het lange tijd niet mogelijk afscheid te nemen van oud-raadslid,- fractievoorzitter en -wethouder Marc Rosier. Zondag 10 april was het dan eindelijk zover dat het Lokaal Netwerk Zoetermeer van de VVD Marc in het zonnetje kon zetten als dank voor zijn aandeel in de afgelopen 12 jaar in de Zoetermeerse politiek. Diverse leden van het Lokaal Netwerk hadden daarom gehoor gegeven aan de uitnodiging van het bestuur om onder genot van een hapje en een drankje in De Vrienden van de Burgemeester het afscheid van Marc Rosier bij te wonen. Voorzitter Dick Faas memoreerde in zijn toespraak de bijzondere momenten gedurende die periode dat Marc zijn stempel heeft gezet op de VVD-inbreng in de raad en het college.

Op 31 maart 2022 presenteerde de MRDH ‘Plannen metro- en tramnetwerk 2030 regio Rotterdam stap verder’. Daarin staan 8 uitgangspunten richting 2030 waarmee het openbaar vervoer in de regio Rotterdam verbeterd moet worden. Zoetermeer is onlosmakelijk verbonden met deze regio en de |Zoetermeerse VVD vindt het dan ook positief dat in de plannen een verhoging van de frequentie metrolijn-E zit. Maar helaas wordt in de plannen geen woord gerept over de ZoRo-lijn. De Zoermeerse VVD heeft naar aanleiding van dit rapport hierover schriftelijke vragen aan het college gesteld. VVD-raadslid Rob Duiven: ‘De Zoetermeerse VVD blijft zich in de regio inzetten op het doortrekken van de RandstadRail naar Rotterdam (ZoRolijn). Dat is een heldere belofte uit ons Verkiezingsprogramma!’.

Maandag 4 april besprak de Zoetermeerse gemeenteraad de politieke duiding van het raadplegend referendum over het afvalbeleid zoals dat in december 2020 was vastgesteld. VVD-raadslid en portefeuillehouder afval Berend Aptroot was voor de Zoetermeerse VVD woordvoerder. In zijn maidenspeech lichtte hij het standpunt van de fractie toe: ‘De uitslag van het referendum is wat ons betreft heel duidelijk. Van alle uitgebrachte stemmen heeft ruim 80% van de kiezers tegen het voorgenomen afvalbeleid gestemd. Ondanks dat een opkomst van 51,9% teleurstellend is, geeft de uitslag wel een duidelijk beeld van de wensen van onze inwoners’, aldus Berend Aptroot: ‘Het overgrote deel van de Zoetermeerders zit dus niet te wachten op dit afvalbeleid. De verplichte bronscheiding inclusief de extra containers, het betalen per afstort, de lagere ophaalfrequentie zijn veel gehoorde issues binnen dit beleid. De Zoetermeerse VVD herkent zicht in de uitkomst van het referendum’.

Maandag 4 april debatteerde de Zoetermeerse gemeenteraad in aanwezigheid van verkenner Sander Dekker over zijn advies tot het vormen van een nieuwe coalitie en daarmee nieuw college van burgemeester en wethouders. Voor de Zoetermeerse VVD nam VVD-fractievoorzitter Lisette Meijer deel aan het debat. ‘Nog geen week geleden werden we als raad geïnstalleerd en nu staan we hier alweer om met elkaar te debatteren over de verkenning en formatie. Er zit flink vaart in!’, aldus Lisette Meijer: ‘Laat ik beginnen met alle partijen hier te bedanken voor de fijne, constructieve gesprekken die wij als grootste partij in de pre-verkenningsfase hebben gevoerd. En wij zijn ook verheugd te lezen dat de heer Dekker zijn gesprekken ook zo heeft ervaren’.

Verkenner Sander Dekker adviseert dat de Zoetermeerse VVD, LHN, PDvZ, Zó! Zoetermeer, CDA en CU-SGP aan de tafel gaan om samen de onderhandelingen te starten voor een nieuw coalitieakkoord. In zijn eindrapport constateert Dekker dat deze partijen elkaar gevonden hebben in een gezamenlijk streven te bouwen aan een sterk en stabiel stadsbestuur voor de komende vier jaar. Sander Dekker: ‘Ik ben ervan overtuigd dat zij samen in staat zijn om hun politieke verschillen te overbruggen en te doen voor de stad wat nodig is. Het levert een stadsbestuur op dat met de drie grootste lokale partijen recht doet aan de uitslag van de verkiezingen. Tegelijkertijd brengen VVD, LHN en CDA veel bestuurservaring mee. Zó! Zoetermeer en de CU-SGP hebben weliswaar nog niet eerder deelgenomen aan het Zoetermeerse stadsbestuur, maar worden alom gewaardeerd voor de constructief-kritische bijdrage die zij hebben geleverd vanuit de Zoetermeerse raad. Gezamenlijk zijn deze zes partijen in mijn ogen in staat om te komen tot een sterk en stabiel stadsbestuur’.

Op donderdag 31 maart hebben VVD-raadsleden Rob Duiven en Berend Aptroot een werkbezoek gebracht aan museum De Voorde. Zij kregen van interim-directeur Hans van de Bunte en conservator Marionne Kube een uitgebreide uitleg van de strategie, ideeën en plannen van het museum. Museum De Voorde wil zich onderscheiden door de nadruk te leggen op  de sociaal maatschappelijke kanten van alledaagse en historische onderwerpen en voorwerpen. Het wil hét museum in Nederland zijn over identiteit en het dagelijks leven. Uiteraard werden tijdens het werkbezoek ook de exposities ‘Spierballen, Stiletto’s en Superhelden’ en ‘Respect!’ bezocht.

Op woensdag 30 maart besprak de nieuwe gemeenteraad de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart. Elke fractie gaf een politieke duiding van deze uitslag. Voor de fractie van de Zoetermeerse VVD liet fractievoorzitter Lisette Meijer haar licht schijnen op het oordeel van de kiezer: ‘De VVD is met ruim 6800 stemmen de grootste partij in Zoetermeer gebleven. We moeten het echter wel met twee zetels minder doen. Onderdrukte blijdschap is dan ook de uitdrukking die onze fractie het beste past’. De Zoetermeerse VVD ziet graag een kleine, compacte coalitie, die recht doet aan de uitslag. Een coalitie die slagkracht heeft, een mix kent van ervaren en minder ervaren bestuurspartijen. Waar partijen met en zonder landelijke roots samenwerken als lokaal hart van de stad. En met die coalitie maken we graag een dun coalitieakkoord, waarbinnen er veel ruimte is voor samenspel tussen coalitie en oppositie’.

Lisette Meijer (35) is door de VVD-fractie unaniem gekozen tot nieuwe fractievoorzitter. Meijer maakt haar rentree in de Zoetermeerse politiek, na al eerder als raadslid en vice-fractievoorzitter in de gemeenteraad te hebben gezeten (periode 2014-2018). 'Ik voel mij zeer vereerd met het vertrouwen dat mijn fractiegenoten mij geven om deze rol te vervullen. Ik kijk ernaar uit om samen met onze stevige fractie verder te bouwen aan een liberaler Zoetermeer. Zorgen dat er gebouwd blijft worden, dan we meer grip op de zorg krijgen en dat de gemeente financieel stabiel is, zijn voor mij belangrijke speerpunten'.

Op maandag 30 maart zijn in de eerste gemeenteraadsvergadering in de nieuwe samenstelling na de verkiezingen de 39 nieuwe raadsleden geïnstalleerd. Daaronder de vijf raadsleden in de nieuwe fractie van de Zoetermeerse VVD: Jan Iedema, Lisette Meijer, Rob Duiven, Vivianne van Yperen en Berend Aptroot. Ook werden de eerste commissieleden geïnstalleerd waaronder Ruud van den Beukel en Quinten de Gruijter namens de Zoetermeerse VVD Met deze zeven leden van de nieuwe fractie zal de VVD de komende jaren de belangen van Zoetermeer en haar inwoners gaan behartigen. De samenstelling van de fractie kan nog wijzigen als de VVD deel gaat uitmaken van een nieuw te vormen college.

 

Op 28 maart 2022 hebben VVD-ers Jan Willem Schotel en Robbert Moree een koninklijke onderscheiding opgespeld gekregen vanwege hun verdiensten in de gemeentepolitiek. Beide heren zijn benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau.Op het stadhuis reikte burgemeester Michel Bezuijen de koninklijke onderscheidingen uit tijdens de laatste vergadering van de zittende gemeenteraad van Zoetermeer. Jan Willem Schotel en Robbert Moree zullen beiden niet terugkeren in de gemeenteraad. Lisette Meijer, de nieuwe fractievoorzitter Zoetermeerse VDD: 'We zijn Robbert Moree en Jan Willem Schotel enorm dankbaar voor hun tomeloze inzet voor onze stad. We zijn trots op zulke actieve VVD-ers die echt van betekenis zijn geweest voor onze inwoners'.

Voormalig minister en -staatssecretaris Sander Dekker is aangesteld als informateur voor de onderhandelingen over de nieuwe coalitie in Zoetermeer. VVD-lijsttrekker Jan Iedema nam direct na de gemeenteraadsverkiezingen het voortouw om de eerste gesprekken met de lijsttrekkers en fractievoorzitters te voeren. Hij polste Sander Dekker voor de rol van informateur. Alle fracties steunden dat besluit. 'Gezien de uitslag van de verkiezingen én de uitkomst van de eerste gesprekken met de partijen, heb ik voorgesteld om een externe informateur/verkenner te benaderen', meldt Iedema. Dekker gaat de partijen in de stad helpen om de mogelijkheden te verkennen om tot een coalitie te komen. Begin april verwacht hij daar zijn advies over af te ronden.

De laatste loodjes voor de VVD-fractie 2018-2022. De afscheidsraad staat gepland voor maandag 28 maart. Vooruitlopend daarop hebben de raads- en commissieleden en fractiemedewerkers uit deze raadsperiode met een diner bij het Zoetermeerse restaurant Smaak en Vermaak in de Dorpsstraat gezamenlijk teruggekeken op een bijzondere raadsperiode. Bijzonder onder meer vanwege het feit dat de raad en de commissies en daarmee ook de fractie vanwege Corona een kleine twee jaar grotendeels digitaal heeft moeten werken. Dat heeft de effectiviteit van alle inspanningen niet in de weg gestaan. Er kon dus met tevredenheid worden teruggekeken op de afgelopen vier jaar waarin mooie resultaten zijn bereikt waar we als Zoetermeerse VVD trots op mogen zijn. VVD-fractievoorzitter Rob Duiven vatte het zo samen: 'We hebben veel bereikt met elkaar. En dat terwijl we in 2018 zijn begonnen met een relatief onervaren fractie. Maar we hebben onze weg in de stad en wijken, raad en commissie, in de coalitie en in de Zoetermeerse politiek goed met elkaar kunnen vinden en daarmee onze stempel kunnen drukken op zaken die wij belangrijk vinden voor Zoetermeer'.

Kraanwater uit de kraan wordt in Nederland als vanzelfsprekend beschouwd. Op 16 maart 2022 meldde de Vewin echter dat het een grote uitdagingen ziet in het garanderen van tijdige beschikbaarheid van voldoende drinkwater voor de nieuwe woningen, zoals deze in de Nationale Woon- en Bouwagenda en het Programma Woningbouw zijn voorzien. De Vewin ziet echter grote uitdagingen in het garanderen van tijdige beschikbaarheid van voldoende drinkwater voor al deze nieuwe woningen. De Vewin vindt het daarom essentieel dat drinkwater volwaardig wordt meegenomen in de nadere uitwerking van de Nationale Woon- en Bouwagenda en het programma Woningbouw. VVD-fractievoorzitter Rob Duiven: ‘Wat de Zoetermeerse VVD betreft mogen ook de woningbouwplannen en de economische ontwikkeling van Zoetermeer en andere ambities zoals die onder meer zijn voorzien in de visie Zoetermeer 2040, niet in gevaar komen door eventuele dreigende knelpunten in de beschikbaarheid van voldoende drinkwater. Daarom heb ik hierover schriftelijke vragen aan het college gesteld’.

Op basis van de officiële voorlopige uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen zijn vier kandidaten van de Zoetermeerse VVD met voorkeursstemmen gekozen in de nieuwe gemeenteraad. Dit zijn Jan Iedema, Lisette Meijer, Vivianne van Yperen en Berend Aptroot. Lijsttrekker Jan Iedema kreeg 3101 stemmen. Lisette Meijer kreeg de steun van 1489 kiezers. Vivianne van Yperen kreeg de voorkeur van 402 kiezers. En Berend Aptroot ontving 760 voorkeursstemmen. Dit betekent dat deze vier kandidaten op basis van de ontvangen voorkeursstemmen een zetel in de Zoetermeerse gemeenteraad krijgen. Maandag 21 maart om 10.00 uur wordt in een openbare zitting van het centrale stembureau de definitieve uitslag vastgesteld. Op 30 maart treden de huidige raadsleden af en nemen de gekozen raadsleden hun zetel in.

De Zoetermeerse VVD wil jullie heel erg bedanken voor de steun die we gisteren weer hebben gekregen. Ook de komende vier jaar gaan we weer vol energie voor jullie aan de slag. We willen ook alle partijen die hebben gewonnen van harte feliciteren met de uitslag. Nu begint het proces van formeren waarin wij als grootste partij het voortouw mogen nemen. Wij gaan de komende week met alle partijen om tafel om te kijken hoe we weer zo goed en constructief mogelijk gaan samenwerken voor ons mooie Zoetermeer.

De Zoetermeerse partij is in de voorlopige uitslag nog steeds de grootste politieke partij in in Zoetermeer met 13,2% van de stemmen. Dat is wel een verlies van 3,1% ten opzichte van het resultaat in 2018 toen 16,2% werd gehaald. Dit betekent wel het verlies van twee zetels in de Zoetermeerse gemeenteraad. De fractie bestaat nu nog uit zeven zetels en dat worden er de komende vier jaar vijf. Zeker wordt het allemaal als de officiële uitslag op 21 maart om 10.00 uur wordt vastgesteld door het gemeentelijk centraal stembureau, in een openbare zitting. Dat geldt dan voor het definitieve aantal zetels alsmede voor de kandidaten die, al dan niet met voorkeursstemmen, gekozen zijn. Het opkomstpercentage lag bij deze verkieizing iets hoger dan in 2018. Toen ging 51,25% van het aantal kiesgerechtigde personen naar de stembus, dit jaar 52,3%.

Op 9 februari stelde VVD-fractievoorzitter Rob Duiven schriftelijke vragen aan het gemeentebestuur. Een dag eerder waren namelijk berichten verschenen in de landelijke media dat in ruim vijftig gemeenten in Nederland camera’s hangen van de Chinese merken Hikvision en Dahua. De camera's zijn goed en niet duur, maar deskundigen hebben hun zorgen uitgesproken over risico’s voor spionage en mensenrechtenschendingen door de fabrikanten. De betreffende camera’s zouden in vijftig gemeenten hangen, waaronder in Zoetermeer. De VVD wilde weten of dergelijke camera’s inderdaad ook in Zoetermeer gebruikt worden en voor welk doel die dan worden ingezet. De antwoorden kwamen op 14 maart. Rob Duiven: ‘Het college geeft aan dat inderdaad voor de beveiliging van het gemeentelijk vastgoed op 35 locaties in totaal 146 camera’s van het merk Hikvision worden gebruikt. Camera’s van het merk Dahua worden niet gebruikt. De camera’s voor de beveiliging van het Stadhuis zijn van het merk Axis’.

De top 17 van de VVD-lijst is de afgelopen weken van de campagne hard aan het werk geweest om een goed verkiezingsresultaat te behalen. Overal in de stad, maar ook online, kom je de Zoetermeerse VVD tegen. Onze acties zijn gebaseerd op de landelijke strategie waar een Zoetermeers sausje overheen is gegooid. Traditiegetrouw zijn voor de gemeenteraadsverkiezingen opkomstcampagnes nodig, dat is dit jaar niet anders. Daarom is vooral aandacht besteed aan het bereiken van de VVD-achterban. Er is intensief gecanvast (deur-aan-deur aanbellen), in de vroege avonduren en soms ook overdag. Uiteraard hebben we ook geflyerd, in de Zoetermeerse winkelcentra maar ook in het Stadshart en Dorpsstraat. En vanzelfsprekend was de Zoetermeerse VVD ook present op 12 maart op de Verkiezingsmarkt in het Stadshart.

De Zoetermeerse VVD heeft de afgelopen vier jaar met twee wethouders deelgenomen in het college van burgemeester en wethouders, Marc Rosier en Jan Iedema. Het college blikt aan het naderende eind van hun periode terug op de afgelopen vier jaar. Wat is er waargemaakt van de plannen en ambities? Het is te lezen in ‘Vier jaar Zoetermeer in vogelvlucht’. De laatste twee jaar waarin Zoetermeer te maken kreeg met het coronavirus en de gevolgen ervan, hebben het college in het bijzonder aangegrepen. Het college typeert de periode met de woorden kracht, verbinding en aandacht. 'We hebben het allemaal met groot plezier en vol liefde voor de stad gedaan. Het was niet altijd even makkelijk en natuurlijk kunnen er altijd zaken beter, maar we zijn heel tevreden op wat we neergezet hebben de afgelopen vier jaar. Al met al kunnen we vol trots zeggen: Zoetermeer is dé plek!', geeft het Zoetermeerse college van B&W aan. VVD-fractievoorzitter Rob Duiven is het hiermee van harte eens: 'Vier jaar gelden ging de nieuwe coalitie vol energie en ambitie aan de slag. Maar in het eerste jaar doemden grote financiële tegenslagen op door de hardnekkige structurele tekorten op de wmo en vooral jeugdzorg. Ingrijpende bezuinigingen waren noodzakelijk. Dat heeft deze coalitie tot een goed einde gebracht. En als VVD kunnen we tevreden zijn dat de voor onze partij belangrijke punten op het vlak van woningbouw en veiligheid nagenoeg overeind zijn gebleven'. 

MAG IK MIJ VOORSTELLEN:

Ik ben Jan Iedema, wethouder en lijsttrekker van de Zoetermeerse VVD. Ik ben net 50, getrouwd met Petra en samen met onze kinderen Roos en Stijn wonen we al jaren met veel plezier in de Leyens. De afgelopen jaren hebben we de stad door de coronacrisis moeten loodsen en hebben we tegelijk weer hard gewerkt aan de verbetering en vernieuwing van Zoetermeer. En nu wil ik graag door. We hebben veel nieuwe woningen nodig, vooral voor starters en voor ouderen, net als meer banen en meer onderwijs. Als het aan mij ligt, gaat het onderhoud in de wijken omhoog en pakken we woningnood nu eens echt goed aan. Op ons kun je bouwen.

IK STA VOOR:

- Meer woningen voor jongeren en ouderen;

- Ruimte bieden aan ondernemers, zodat er meer banen komen;

- Meer mbo- en hbo-opleidingen naar Zoetermeer halen.

INTRODUCTIEVIDEO:

In deze korte introductievideo stelt Jan zich aan u voor.

MAG IK MIJ VOORSTELLEN:

Mijn naam is Lisette Meijer, 35 jaar, en ik woon samen met Branko en mijn twee dochtertjes Olivia en Juliette in Meerzicht. Een veilig, groen en schoon Zoetermeer: ik zie dagelijks om mij heen hoe fijn het opgroeien is in onze stad. Maar het kan beter. Ik zie nog regelmatig plekken waar het onderhoud van Zoetermeer beter op peil moet worden gehouden. Dit maakt onze stad niet alleen schoner en fijner, maar ook veiliger. En binnen die veilige en groene stad, mag het wat mij betreft ook nog wel wat bruisender. Voor mij betekent dit, met aandacht voor de omgeving, meer mogelijkheden om je vrije tijd te besteden. Dus meer ruimte voor sport, evenementen en recreatie. Zo houden we Zoetermeer aantrekkelijk voor onze inwoners, van jong tot oud. Op ons kun je bouwen!

IK STA VOOR:

- Een stad waar je goed en betaalbaar kunt wonen;

- Een bereikbare stad, met goed onderhouden wegen en fietspaden;

- Meer ruimte en dus minder regels voor inwoners en bedrijven.

INTRODUCTIEVIDEO:

In deze korte introductievideo stelt Lisette zich aan u voor.

De gemeente Zoetermeer is door fietsers uitgeroepen tot beste grote fietsgemeente. Ze ontvangen deze prijs onder andere omdat fietsers vinden dat fietsroutes goed verlicht zijn, voldoende fietsparkeerplekken hebben en fietspaden en fietsstroken vaak breed genoeg zijn. Op donderdag 14 april wordt de prijs uitgereikt. De exacte locatie van de uitreiking is nog niet bekend. VVD-fractievoorzitter Rob Duiven: 'Al jaren zet  Zoetermeerse VVD zich in om van Zoetermeer de veiligste en best bereikbare stad te maken, ook op de fiets en dat wordt nu ook beloond. Topresultaat van onze VVD-wethouder verkeer en vervoer Jan Iedema en zijn voorganger Marc Rosier. Nu alles op alles om de titel volgend jaar te verdedigen!'. 

MAG IK MIJ VOORSTELLEN:

Mijn naam is Rob Duiven, 63 jaar, getrouwd, vader van drie uitgevlogen dochters, sinds 1984 met veel plezier woonachtig in Seghwaert. In onze stad is het fijn wonen, werken, studeren en recreëren. Dat moet zo blijven wat mij betreft. Dus: Wat goed is, moet goed blijven! Maar wat beter kan, moet beter worden! Daar heb ik mij als fractievoorzitter van de VVD de afgelopen vier jaar keihard voor ingezet en dat wil ik de komende vier jaar met uw steun en stem graag weer doen. Om Zoetermeer nog veiliger, groener, bruisender en mooier te maken. Dat is waar ik voor sta. Dat is waar de Zoetermeerse VVD voor staat. Op ons kun je bouwen!.

IK STA VOOR:

- Een stad waar je goed, veilig en betaalbaar kunt wonen;

- Een vitale stad waar ruimte is voor alle leeftijden;

- Een groene, schone en toegankelijke stad.

INTRODUCTIEVIDEO:

In deze korte introductievideo stelt Rob zich aan u voor.

MAG IK MIJ VOORSTELLEN:

Mijn naam is Vivianne, 30 jaar, samen met mijn vriend, onze dochter en hond wonen wij in Noordhove. Zoetermeer is een heerlijke groene stad om in te wonen, werken, wandelen en sporten maar het kan altijd beter, daar maak ik me graag hard voor. Sinds 2018 ben ik gemeenteraadslid en nu kandidaat #4 voor de Zoetermeerse VVD bij de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart. De afgelopen jaren heb ik mij ingezet voor de jeugd(zorg), veiligheid en een afvalbeleid dat werk voor alle inwoners. Bijvoorbeeld géén extra containers bij je huis als je dat niet wilt en wel gratis ophalen van grofvuil. Hier ga ik graag mee verder. Samen zorgen we voor veilige en schone wijken. Daar geloof ik in!

IK STA VOOR:

- Niet betalen per keer dat je afval weggooit;

- Een stad waar iedereen meedoet en integreert;

- Meer flexibel cameratoezicht, we plaatsen snel camera’s waar nodig, voor verschillende doeleinden.

INTRODUCTIEVIDEO:

In deze korte introductievideo stelt Vivianne zich aan u voor.

In het Algemeen Dagblad van 4 maart 2022 verscheen het bericht dat vier ondernemende Zoetermeerders, Rick Verreijdt, Frans Porrenga, Kalle van den Berg en Mark Alting, het initiatief hebben genomen een Sportschool in de oud-evenementenlocatie 2B-Home te starten. Over ongeveer een half jaar moet ‘SnowWorld Healthclub 2.0’ openen, aldus de initiatiefnemers. Over drie jaar loopt dat huurcontract met de gemeente Zoetermeer af voor de grond. De initiatiefnemers hopen dat de gemeente het contract wil verlengen en daar in ieder geval op korte termijn uitsluiting over hebben zodat zij hun investeringen en planning daarop kunnen baseren. VVD-fractievoorzitter Rob Duiven: ‘De Zoetermeerse VVD vindt dat ondernemers in Zoetermeer voldoende ruimte moeten krijgen om aan de slag te kunnen. Lokale bedrijven en ondernemers hebben een moeilijke tijd achter de rug. De VVD vindt niet dat zij van het kastje naar de muur mogen worden gestuurd en dat zij snel en duidelijk van de gemeente antwoord moeten krijgen op vragen en dat wordt meegedacht over oplossingen’.

MAG IK MIJ VOORSTELLEN:

Ik ben Jeffrey van Gils, geboren en getogen Zoetermeerder. Na een lange zoektocht heb ik mijn eerste huisje in het Stadshart gevonden en daar woon ik nu met veel plezier. Dat plezier gun ik iedereen en mijn doel voor de komende vier jaar blij om dit voor alle jongeren en starters in onze stad mogelijk te maken. Want ergens met plezier wonen, begint met het hebben van een huis.

De afgelopen jaren heb ik mijn studie economie en bedrijfseconomie afgerond aan de Erasmus Universiteit. Als econoom snap ik dat de samenleving draait op de inzet van onze ondernemers en dat de overheid zich daar zo min mogelijk mee moet bemoeien.

Tot slot zet ik me in voor dé kerntaak van onze overheid, de veiligheid. Ik zal me blijven inzet en tegen malafide nachtclubs, tegen overlastgevende lachgas junkies en vóór een veilig gevoel in alle wijken. 

IK STA VOOR:

- Een stad waar je goed en betaalbaar kunt wonen;

- Minder regels voor inwoners en bedrijven;

- Een stad waar je met een veilig gevoel over straat kunt.

INTRODUCTIEVIDEO:

In deze korte introductievideo stelt Jeffrey zich aan u voor.

MAG IK MIJ VOORSTELLEN:

Mijn naam is Thera Hoekstra, 42 jaar. Ik woon al jaren met veel plezier in De Leyens. Prettig wonen in een actieve stad, dat vind ik zo fijn aan wonen in Zoetermeer. Dat betekent dat er logische keuzes gemaakt worden: afval wordt gedeeltelijk door ons gescheiden, net zoals nu, en de rest wordt door de afvalverwerker gedaan. Daardoor houden we genoeg tijd over om leuke dingen te doen, zoals naar het theater, de Boerderij of het Nationaal Videogamemuseum gaan. Natuurlijk zijn er genoeg goede opleidingen in Zoetermeer, zodat iedereen zich kan blijven ontwikkelen. Dit is voor elke inwoner belangrijk en hier zet ik me graag voor in. Op ons kun je bouwen!

IK STA VOOR:

- Afvalbeleid dat past bij onze inwoners;

- Een verscheidenheid aan culturele voorzieningen voor alle leeftijden;

- Kwalitatief goede scholing voor iedereen om goede kansen te houden op de arbeidsmarkt.

MAG IK MIJ VOORSTELLEN:

Ik ben Berend Aptroot en woon in Noordhove met mijn vrouw en 3 kinderen. Als vader ga ik me inzetten voor een toekomstbestendig, levendig en bruisend Zoetermeer. Het is tijd voor actie bij de woningbouw. We moeten bouwen voor jong en oud zodat iedere Zoetermeerder in onze stad kan blijven wonen. Als grote stad moeten we zorgen voor vertier voor alle leeftijden. Of het nou gaat om eten op het Stadhuisplein, wandelen in het Buitenpark, spelen in de speeltuin, sporten in een beweegpark, jongerenfeesten in het Silverdome, een theaterbezoek of bijvoorbeeld een drankje bij een van de vele evenementen. We moeten Zoetermeerders de ruimte geven om met elkaar te genieten in onze mooie stad. Iedereen die dit verstoort pakken we keihard aan.

IK STA VOOR:

- Een stad waar Zoetermeerders goed en betaalbaar kunnen wonen;

- Een veilige stad, dus meer blauw op straat en flexibel cameratoezicht waar nodig;

- Een goed afvalbeleid, dus geen extra containers in de tuin als je dat niet wilt en 1x per maand huisvuil ophalen is niet genoeg (tegen afval-referendum).

INTRODUCTIEVIDEO:

In deze korte introductievideo stelt Berend zich aan u voor.

MAG IK MIJ VOORSTELLEN:

Mijn naam is Ruud van den Beukel, ik ben 38 jaar oud, woon in Seghwaert en ben mede-eigenaar van een IT-bedrijf in Zoetermeer. Als ik om me heen kijk dan zie ik veel dingen die hartstikke goed gaan. Dat moet natuurlijk zo blijven én er is ruimte voor verbetering. De gemeente moet haar eigen financiën op orde houden en samen met haar inwoners en ondernemers aan de slag om te zorgen dat we in Zoetermeer goed en betaalbaar kunnen blijven wonen.

IK STA VOOR:

- Een behulpzame stad die haar inwoners en ondernemers via één loket verder helpt;

- Een vitale stad waar wijken groen, schoon en veilig zijn;

- Een bruisende stad waar ondernemers de ruimte krijgen om gave dingen te doen en waarde te creëren.

INTRODUCTIEVIDEO:

In deze korte introductievideo stelt Ruud zich aan u voor.

MAG IK MIJ VOORSTELLEN:

Mijn naam is Robin Fries en ik woon met mijn gezin in Oosterheem. Mijn jeugd bracht ik door in Driemanspolder; daar heb ik meegemaakt hoe belangrijk het is om goede voorzieningen te hebben. Om te kunnen sporten en uitgaan, maar ook om fijn te kunnen wonen in een veilige en groene stad. Ik ben kandidaat bij de Zoetermeerse VVD op plek 9 en wil me ervoor inzet en dat Zoetermeer een veilige en prettige woonstad voor iedereen blijft.

IK STA VOOR:

- Woningen voor jongeren én ouderen in onze stad;

- Huisvuil nascheiden en niet betalen per keer ophalen;

- Blijvende aandacht voor veiligheid en het beperken van overlast.

INTRODUCTIEVIDEO:

In deze korte introductievideo stelt Robin zich aan u voor.

Op 14, 15 en 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. De komende weken stellen we onze kandidaat raadsleden graag aan je voor. Vandaag is Robbert Morée, plek 10 op onze lijst, aan de beurt.

MAG IK MIJ VOORSTELLEN:

Ik zit sinds 2010 voor de VVD in de gemeenteraad. Ik heb rechten en economie gestudeerd. Momenteel ben ik coördinerend beleidsmedewerker bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en freelance journalist voor diverse automagazines. Ik woon samen en is vader van drie zonen. Ik actief in de Kloosterkerk in Den Haag.

INTRODUCTIEVIDEO:

In deze korte introductievideo stelt Robbert zich aan u voor.